LEAB074 Междукултурно общуване (на немски език)

Анотация:

Курсът e ориентиран към студентите, чиито професионални перспективи са свързани с международни контакти и потребността да разбират и интерпретират различията в традициите, представите и нормите на отделните езици и култури от гледна точка на родните. Анализират се различни аспекти, които са интересни за учители по чужд език, преводачи и всички онези, на които им предстои да имат делови и научни контакти с партньори от други страни. Разглеждат се основни понятия и концепти от сферата на междукултурното общуване. Обръща се внимание на изградените вече

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат

• основни понятия за междукултурното общуване като комплекс от междукултурни връзки и познаване на езика-цел;

• знания за различията между традициите, социални групи и практики в собствената си и тази на културата-цел;

2) могат:

• да тълкуват другата култура и да взаимодействат с нейни представители;

• да придобиват нови знания за други култури и критично да оценяват разликите спрямо своята;


Предварителни изисквания:
• Владеене на немски език на равнище В1 – В2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Камбурова, И. Език и култура . Условия и граници на междукултурното общуване в ЧЕО. В: сб.: Билингвалното обучение- ключ към Европа. Варна, 1998

Стоицова, Толя (1982). Невербално поведение: Система за кодиране на лицевата активност. Трета национална школа за млади научни работници по филисофия, социология и психология на тема “Философия, наука, социална практика”, Приморско, 169-175.

Стоицова, Толя (1982). Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, I. Възникване и развитие на проблема за невербалната комуникация. Социологически преглед, кн. 2, 1-26. (студия)

Стоицова, Толя (1982). Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, II. Параметри на невербалната комуникация. Социолоически преглед, кн. 3, 32-58. (студия)

Стоицова, Толя (1992). И усмивката може да бъде заповед. Как да се научим да разбираме езика на тялото, ЕВРОПРИНТ, С., 127 с.

Хеерт Хофстеде, Херт Ян Хофстеде, Пол Б. Пидърсън: Изследване на културата, Класика и стил, София, 2013

Barrette, C., E. Gaudet, & E. Lemay (1993) Guide de communication interculturelle. Montreal :Renouveau pedagogique.

Bennett, M. (1997) How not to Be a Fluent Fool: Understanding the Cultural Dimension of Language. In Fantini, A. (ed.) New Ways of Teaching Culture. Bloomington, Illinois, TESOL, Inc.

Bensimon, Paul (1998) Palimpsestes. No 11 : ? Traduire la culture ?. Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle.

Bollinger, Daniel et Geert Hofstede (1987) Les Differences culturelles dans le management : comment chaque pays gere-t-il ses hommes ? Paris : Editions d'Organisation.

Byram, M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon, UK:Multilingual Matters.

Furnham, A.,/S. Bochner, (1986) Culture shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. New York : Routledge.

Holliday, A., Kullman, J. & Hyde, M. (2004) Intercultural communication: an advanced resource book. New York: Routledge.

Hofstedе, Geert (2005) Cultures And Organizations: Software of the Mind. New-York: McGraw- Hill.

Hofstede, Geert (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd ed). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Hofstede, Geert (1994) Vivre dans un monde multiculturel : Comprendre nos programmations mentales. Paris: Les Editions d'Organisation.

Kramsch, C. (1993) Language and Culture. Oxford: OUP.

Samovar, L. A., Porter R. E., & McDaniel, E. R. (2009) Intercultural Communication. A Reader (12 E). Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Lusebrink, Hans-Jurgen (2005): Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Metzler, Stuttgart / Weimar.

Maletzke, Gerhard (1996): Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Westdeutscher, Opladen.

Foldes Csaba (2003): Interkulturelle Linguistik. Voruberlegungen zu Konzepten, Problemen und Desiderata. Universitatsverlag, Veszprem / Edition Praesens, Wien (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement; 1).

Foldes Csaba (2003): Interkulturelle Kommunikation. Positionen zu Forschungsfragen, Methoden und Perspektiven. Universitatsverlag, Veszprem / Edition Praesens, Wien 2007 (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement; 7).

Brown, Penelope / Steven C. Levinson (1978): Some universals in language usage. Cambridge University Press.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

PYM, A. Alternatives to Borders in Translation Theory. Available at:

http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/intnation.pdf

BYRAM, M., MORGAN, C. et al. (1994) Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon, UK:Multilingual Matters.

Средства за оценяване:

Крайната оценка се образува от минимум две оценки от текущ контрол.