LEAB071 Междукултурно общуване (на френски език)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Цветилена Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: