LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които проявяват интерес към превода и има за цел да ги запознае с основните тактики и стратегии на двупосочния превод.

Състои се от 30 академични часа, в които се развиват комплексно практически умения за етапите при писмен двупосочен превод и редактиране на преводния текст от/на френски език.

Курсът има за цел да:

• Запознае студентите с основни стратегии, тактики и добри практики на двупосочния превод от/на френски/английски език;

• въведе студентите в практиката на двупосочния первод.

• развива у студентите умения при работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници);

• развива умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст;

• развива умения за предлагане на преводни варианти на съответния език с обсъждане и избор на адекватни решения;

• развива умения за вземане на решение при изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение;

• развива умения за типографското представяне на превода (формално разположение, страниране, избор на шрифт и т.н.).

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Борис Наймушин  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса, студентите

Ще знаят:

- да отличават стратегиите и проблемите при двупосочен – прав и обратен - превод;

- да определят подходяща справочна литература за целите на превода;

Ще могат:

- да ползват адекватно справочна литература (речници и справочници, дигитални ресурси свързани с темата на превеждания текст и пр. )

- да ползват двупосочен превод в реални стиуации;

да правят писмени преводи от и на двата езика на кратки специализирани текстове, като предават коректно общия смисъл и най-важните идеи, понятия и термини, необходими за възприемането му.

- да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.
Предварителни изисквания:
Владеене на френски и на английски език на ниво B2 според Европейската езикова рамка.

Високо ниво на владеене на българския книжовен език, неговите нормативни стилове и регистри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични аспекти на проблема.
 2. Особености на преводната писмена комуникация.
 3. Структура и оформяне на текстовете в процеса на превода.
 4. Стандарти за писмената комуникация.
 5. Етика, принципи и норми, адресат.
 6. Писма към външни клиенти – имидж на фирмата, типични грешки.
 7. Писмо. Факс. Телекс.
 8. Електронни писма.
 9. Оформяне на деловите писма в превода. /Молба, съобщение, покана, отговор на покана, заявка за участие в делова среща, придружително писмо, писмо-подтвърждение, писмо-поздравление, съчувствие/.
 10. „Трудните” писма. /Писма с негативно съдържание, писмо-отказ, отговор на жалба, писмо-извинение/.
 11. Превод на търговски документи.
 12. Запитване, отговор на запитване, оферта, поръчка, договор, рекламация, отговор на рекламация.
 13. Превод на финансови документи.
 14. Незабавно инкасо, акредитив, банков превод, чек.
 15. Представяне на портфолио документи на фирма /самостоятелно подготвен от студентите/.

Литература по темите:

Алексеева И. Профессиональный тренинг переводчика. С.-П., 2001.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Боева Б. Бизнес комуникации и делови преговори. С., 1996.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста., Курск, 1999.

Васева И. Теория и практика перевода. С., 1982.

Владова И., Василева Е., Косева Г. Пособие по переводу. Пловдив, 2001.

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. С., 1980.

Георгиева Р. Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език. С., 2007.

Георгиева Н. Делова кореспонденция. С., 2015.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

http://www.sounedelino.com/docs/Biznes%20korespondenziq1.pdf

Adair, John, The effective Communicator, UK, London, 1988

Brieger N., Developing Business Contacts, 1993

King, F. W., Anncree, D., English Business Letters, Longman, 1990

Murphy H., Hildebrandt H., Effective Business Communications, Mc Crow – Hill Book Company,

USA, 1991

Shelton N, Bisiness Communication for the Microcomputer, Cincinnati, 1989

Smith Pat, Pitman Office Handbook, 1988

Thill, John, V., Business Communication Today, New York, 1989

Thill, John, V., Excellence in Business Communication, New York, 1991

Westgate, Douglas S., Office Procedures 2000, Toronto, 1977

Средства за оценяване:

50% - Два двупосочни писмени превода, зададени от преподавателя.

50% - Два двупосочни писмени превода в определена от студента област на интереси.