LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език)

Анотация:

Курсът има за цел да изгради познание и компетенции в сферата на европейската интеграция и институциите на ЕС. В първата си част той е посветен на анализ и извеждане на логиката и различните подходи в разгръщането на интеграционния процес, както и в очертаването на уникалната природа на ЕС в международната правна и политическа среда. Втората част се фокусира върху натрупването на знания за първичните институции на съюза и тяхната роля в политическия и законодателен процес.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните етапи на европейската интеграция

•Характера на политическата система на ЕС

•Компетенциите и ролята на първичните институции на ЕС в процеса на взимане на решения

2) могат:

•да анализират и осмислят критично политическия процес в рамките на ЕС през призмата на инстиутуционалното взаимодействие


Предварителни изисквания:
•Добро владеене на немски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Course outline: issues, teaching techniques and requirements
 2. European politics after 1945: major phases of establishing Europe-wide organizations
 3. Institutions and scope of work of the Council of Europe
 4. Legal basis and scope of work of the European Union: general overview
 5. European Council as an institution of the European Union
 6. The Council of ministers as an institution of the European Union
 7. European Commission as an institution of the European Union
 8. European Parliament as an institution of the European Union
 9. Political parties within the European union
 10. Citizens organisations within the European union
 11. European Union enlargements in 1973, 1981-86, 1995, 2004-07, 2013
 12. Central and East European countries as new members of the European union
 13. The role of the European union in the world
 14. Other organizations and institutions in Europe: NATO, BSEC, etc.
 15. Evaluation

Литература по темите:

Paul Magnette (ed.) - La Construction de l'Europe, Editions de l'Université de Bruxelles, 2000

Simon Hix (2011) - The Political System of the European Union, Palgrave McMillan

Средства за оценяване:

• Тест 1 – 30%

• Тест 2 – 30%

• Участие в семинар и в работа по групи – 40 %