LEAB057 Основи на правото (на английски език)

Анотация:

• Курсът цели запознаване на английски език с основите на държавата и правото като исторически, правни и социологически понятия. Започва се с общото учение за държавата, нейното възникване, видове и същност. Следва запознаване с правото – неговото възникване, структура, система и субекти, както и изясняване на същността на правната норма и правното отношение. Представят се основнит отрасли на правото с техните същностни характеристики и особености: Конституционно право, Административно право и процес, Наказателно право и процес, Гражданско право и процес, Международно публично и международно частно право.

• Курсът предвижда изготвяне на английски език на кратки писмени разработки по зададени теми от конспекта, както и дискусии за показване на степента на усвоеност на терминологията.

• Целта е да се получи познание на английски език на правните термини и същността на основите на правото с цел по-нататъшното усвояване на правните понятия и на особеностите на правото в различните правни отрасли.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Снежана Ботушарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните на правото, както терминологично, така и същностно; характеристите и особеностите на отделните правни отрасли, устройството и системата на държавните органи на съвременната държава.

2) могат:

Самостоятелно и на компетентен английски да представят основните на правото и да правят анализи на съответните правни понятия.


Предварителни изисквания:
Добро владеене на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Общо учение за държавата. Възникване, видове, същност. Особености на съвременната държава.
 2. Възникване на правото. Същност на правото. Структура: национално и международно; частно и публично; материално и процесуално.
 3. Особености на отделните структури на правото. Източници на правото.
 4. Система на правото. Правни отрасли, обособяване и особености.
 5. Субекти на правото: физически лица, юридически лица, държавата, международните организации. Правосубектност
 6. Правни норми. Понятие, черти, видове. Правотворчество, тълкуване, правоприлагане.
 7. Правни отношения. Понятие, структура, юридически факти, фактически състав, презумпция и фикция.
 8. Система на правните актове.
 9. Конституционно право. Предмет, принципи, норми, източници. Конституцията – понятие, видове, утвърждаване
 10. Система на държавните органи. Понятие, видове, начин на формиране.
 11. Независимост и взаимодействие на държавните органи.
 12. Административно право и процес. Понятие, същност, субекти, правоприлагане.
 13. Наказателно право и процес. Понятие, система, правораздаване.
 14. Обща характеристика на престъпленията. Видове.
 15. Обща характеристика на наказанията. Видове, цел.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Tom Bingham, The Rule of Law (Pinguin Boks, 2010).

2. Principles of European Constitutional Law. Revised Second Edition. Edited by Armin von Bogdany and Jurgen Bast (Hart, CH Beck, Nomos, 2010).

3. Andras Sajo and Renata Uitz,The Constitution of Freedom. An Introduction to Legal Constitutionalism (Oxford University Press, 2017).

4. Ланджев, Б., Основи на правото, НБУ, С., 2008;

5. Хаджолян, М., Основи на правото, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010.

6. Златарев, Е., Колектив, Основи на правото. Книга първа. Сиела, 2012.

Източници:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/law

http://www.dictionary.com/browse/law

https://www.thefreedictionary.com/law

https://www.thefreedictionary.com/state

http://dictionary.law.com/

A Dictionary of Law. Edited by Jonathan Law., 9th Edition, Oxford University Press, 2018.