ESCB721 Екологично законодателство и норми

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти в Бакалавърска програма, които смятат да работят в неправителствения сектор, общинската и държавната администрация, както и в частния сектор. Курсът цели да запознае студентите със съвременното законодателство на европейско и национално ниво, регламентиращо режима по опазване на околната среда. В курса ще бъдат дискутирани и тенденциите при вземане на политически решения и участието на администрацията не само в тяхното изпълнение, но и формиране; възможностите както за взаимодействие, така и за натиск на отделните заинтересовани страни: Политици – Администрация – Граждани – Бизнес интереси, при формиране на държавната и местната политика. Специално внимание се отделя и на формите на граждански контрол и гражданско участие при формиране на политиките по опазване на околната среда и по прилагане на действащата уредба.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

 Славейко Серафимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават действащата нормативна уредба по опазване на околната среда;

• ще познават институциите на национално, европейско и международно ниво, занимаващи се с прилагането и контрола по изпълнение на разпоредбите по опазване на околната среда;

• ще познават основните политики по опазване на околната среда и механизмите за вземане на решения;

2) могат:

• ще могат да коментират политиките и практиките по опазване на околната среда;

• ще могат да работят с нормативни текстове, регламентиращи опазването на околната среда
Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет, система и източници на екологичното право

2. Политики по опазване на околната среда

3. Участници, актове и процедури по вземане на решения на национално, европейско и международно ниво по опазване на околната среда

4. Правомощия на държавните органи и органите на изпълнителната власт по прилагане нормите за опазване на околната среда

5. Достъп до информация, свързана с опазването на околната среда

6. Източници на екологичното право

7. Правен режим на опазване на водите

8. Правен режим на опазване на въздуха

9. Правен режим на опазване на почвите

10. Правен режим на опазване на биологичното разнообразие

11. Правен режим на управление на отпадъците

12. Административнонаказателни мерки при опазване на околната среда

Средства за оценяване:

ТЕСТ