PSYE403 Statistical Analysis of Data (SPSS)

Annotation:

Курсът е въведение в статистическите пакети SPSS и STATISTICA (по избор на студента) като инструмент за анализиране и представяне на експериментални данни в психологията.

Целите на курса са да запознае студентите с начините на използване на съвременни статистически пакети и по-специално - SPSS и STATISTICA. Да създаде умения за самостоятелна работа със съответния пакет: въвеждане и манипулации на данни, избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите.

прочети още
Psychology (in English)

Lecturers:

Prof. Encho Gerganov, Ph.D.
Asst. Prof. Lubomir Djalev, PhD
Assoc. Prof. Dimitar Atanasov, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите, завършили курса могат:

- да използват програмата SPSS/ STATISTICA;

- самостоятелно да анализират данни, получени след провеждането на еднофакторен експеримент, квази-експеримент и корелационно изследване.

- да визуализират получените резултати чрез подходящи графики и таблици.
Prerequisites:
Курс по статистика

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Основна

Dyer, Colin, Beginning research in psychology: a practical guide to research methods and statistics, Oxford: Blackwell Publishers, 1995

Допълнителна

Huck, S., Sandler, H. Rival hypotheses, Harper Collins Publishers, 1979

Gonick, L., The cartoon guide to statistics, New York: Harper Colins Prblihers, 2005

Assessment:

Текущ контрол:

1-ви тест в средата на семестъра.

2-ри тест в края на семестъра.

Студентите, които са изкарали успешно и двата теста могат да се освободят от изпит и да получат крайна оценка на базата на двата теста.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от тестовете, се явяват на изпит по време на сесията.