LOGB504 Нарушения на гълтането

Анотация:

Да запознае студентите с формите на комуникативни нарушения при неврологични и малформативни увреди, с тяхната специфика, диагностика и терапия.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 Нина Йорданова  
проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с етиологията и симптоматиката на различните форми на нарушенията в гълтането ( дисфагия) при дизартрия и малформации на устната кухина и фаринкса.

Ще усвоят диагностичните техники свързани с идентифицирането на дисфагията и диференциално диагностичинте критерии към отделните форми.

Ще развият представи за аспектите, методите и структурата на логопедичната терапия при дисфагия и практически умения.


Предварителни изисквания:
Курс структура и функции на мозъка

Невропатология и психопатологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Винарская, Е.Н., А.М.Пулатов /1989/. Дизартрия и ее топико-диагностично значение в клинике очаговых поражений мозка. Ташкент, Медицина.

2.Волкова, Л.С./1989/. Логопедия. М., Просвещение.

3.Добрев, Зл., В.Боянова, Д.Георгиева, /1993/. Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект

4. Крайг, Г. Психология развития, Физическое и когнитивное развитие в среднем детстве, 458-498. СП, Питер, 2001

5. Мастюкова, Н.И. /1986/. Лечение и востоновительное обучение у детей с ДЦП., Просвещение.

5. Мавлов, Л., Фундаментална неврология, 2000, изд. Бойко Стаменов, София

6. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

7. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

Средства за оценяване:

два колоквиума

решаване на казус