NJRN600 Анализ на екранния образ

Анотация:

Курсът е практически и се състои от 30 часа. Той е посветен на аудио-визуалните образи и как могат те да се разбират на професионално ниво. Взаимодействие на отделните компоненти на образа - не на техническо, а на оценъчно ниво. Чрез конкретни казуси курсът подпомага бъдещите журналисти в умението да разчитат образите в дълбочина, да отбелязват техниките, с които са направени и на базата на тяхната медийна грамотност да изградят критерии. Същевременно да ги ситуират исторически и да работят с образите като с документален материал.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се изгражда образът - от фотографията и киното през телевизията до интернет

2) могат:

Да разчитат втория план на образите и да ги използват в своите журналистически занимания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Общи знания и умения в областта на медиитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Петков, Стойко. "Аудио-визията", НБУ, 2017

Ангелов, Ангел. "Историчност на визуалния образ", 2009

Фидлър, Роджър. "Медиаморфоза, Да разберем новите медии", ИК Кралица Маб, 1998

Средства за оценяване:

1. Писмена задача

2. Практическа задача