JRNB006 Новини и новинарство

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа в които е направен преглед на основните начини на събиране на новини и на основните журналистически жанрове :

• Лекции – 20 часа.

• Семинари – 10 часа.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Изкуството и техниката на новината

2) могат:

Да пишат и анализират новини


Предварителни изисквания:
Да имат езикова култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Фактът, новината, събитието
 2. Жанр и стил
 3. Информационни журналистически жанрове
 4. Класическа и обърната пирамида
 5. Моделиране на новините
 6. Източници на журналиста
 7. От хрониката до репортажа
 8. Новини и митове
 9. Редактиране на новини
 10. Агенционни жанрове
 11. Цитатите в новинарството
 12. Новинарският стил
 13. Медийни текстове
 14. Документацията
 15. Професия новинар

Литература по темите:

ОСНОВНА:

1.Борисова, Е. Жанрове в медиите. Шумен, 2007.

2.Ван Дийк, Т. Новината като дискурс. - СЖ ,1991,бр. 1-4.

3.Граматика на журналистиката. С., 1996.

4. Ефремов, Е. Журналистическото редактиране. С., 2003.

5. Златева, М., В. Бондиков. Новини и сондажи. С., 1998.

6. Златева, М. Репортерство, репортер, репортаж. С., 1996.

7. Капон, Р. Ръководство за писане на новини. С., 1999.

8. Кардоуни, Дж. Как се правят новините. С., 1993.

9. Лули, Дж. Новини на деня, вечни истории. С., 2003.

10. Мерил, Дж. Журналистическа етика. С., 2007.

11. Наръчник за журналисти от централна и източна Европа. С., 1992.

12. Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

13. Симеонов, Вл. Журналистиката. С., 1999.

14. Симеонов, Вл. Пресжурналистика. С., 2010.

15. Терзиев, Св. Агенционна журналистика. С., 2006.

16. Фокс, У. Как се пишат новини. С., 2003.

ДОПЪЛНИТЕЛНА:

17. Михайлов, В. Медиязнание.С., 2009.

18. Рус - Мол, Щ., И. Инджов. Въведение в журналистиката. С., 2012.

19. Харкъп, Т. Журналистиката. Принципи и практика. С., 2009.

20. Янакиев, М. Как да редактираме свой или несвой текст. С., 1994.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50% (презентация, реферат, есе)

КУРСОВА РАБОТА 50% (работата да отговаря на изискванията на академичната комуникация)