NJRN506 Медийна психология

Анотация:

Курсът дебатира проблеми в тази относително нова област, която се отделя от социалната психология. Специално внимание се обръща на възникването и развитието на теоретични модели, обясняващи общуването в и чрез СМК и възможностите за влияние върху различни сегменти от аудиторията. Освен класическите, курсът на обучение застъпва най-съвременните обяснителни парадигми в масовата комуникация. Последователно се изучават класическите СМК – телевизия, радио и преса, както и съвременното Интернет общуване. Ударение се поставя върху взаимодействието комуникатор-аудитория и възможните психологически аспекти от гледна точка на социализиращите процеси.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият знания относно психологическите изследвания на организацията на медиите – класически и съвременни, медийната продукция и взаимоотношенията медиа - аудитория.
Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили успешно курса по социална психология, който е базов за медийната психология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии:

Петев, Т. (2004). Теории за масовата комуникация. С., Изд. На Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

Стоицова, Т. (1992). И усмивката може да бъде заповед, Как да се научим да дешифрираме езика на тялото.С.

Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми. НБУ, С.

Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Изд. „Просвета”, 292.

Статиии:

Стоицова, Т. (1996). Медийната психология – възникване и развитие. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ, С., 10-16. (студия)

Стоицова, Т. (1998). Психология на медиите – същност, модели и основни концепти. -В: В. Русинова (Ред.) Юбилеен сборник на Института по психология, 60-70.

Стоицова, Т. (2000). Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиязнание. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ – Департамент по масови комуникации, С., с. 8-19 (студия).

Стоицова, Т. (2000). Психология на медийната манипулация: за и против. В сб.: “21 век – век на хиперманипулацията”, Нов български университет, С., 37-47.

Стоицова, Т. (2000). Компетентността в общуването – залог за успех в съвременната глобална комуникативна мрежа, Списание на БАН, кн.5, с. 30-34.

Стоицова, Т. (2003). Психологични насоки на изследванията в медиираната комуникация. Списание на БАН, кн. 2, 8-12.

Стоицова, Т. (2004). Интегративност на човешката комуникация – лице в лице и с лице към медиите. В сб: “Интегралност на комуникациите”. Нов български университет, С., 6-16.

Стоицова, Т. (2005). Интернет: нова медия – нови психологични проблеми. Сборник от доклади от IV научна конференция, НАТФИЗ: “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители, 159-166.

Стоицова, Т. и Мизова, Б. (2006) Интернет – приятел или изкусител: Психология на виртуалната реалност. В: Материали от Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград, том I, 94-99.

Стоицова, Т. (2006). Медийната комуникация: Възможности за влияние. Психологични изследвания, кн.3, с.19 – 25.

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Реферат