NJRN501 Философия и масови комуникации

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с някои основни философски проблеми и подходи в контекста на модерното технологично и доминирано от масмедиите общество. Курсът дава възможност да бъде направена връзка между философската проблематика и индивидуалния опит на всеки студент. По време на занятията се показват различните стратегии и пътища за решаване на определени философски проблеми, като се акцентира върху връзката им със съвременните медии. Преподавателят разчита на активно участие от страна на студентите.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Кои са основните философски проблеми и понятията, необходими за решаването им.

•Как философската проблематика се изменя и интерпретира чрез и в средствата за масова комуникации.

2) могат:

•Да разбират и използват философските понятия в езика и мисленето си.

•Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по разбираем начин.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да бъдат любопитни и отворени към възможността да се борят със собствените си предразсъдъци.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Въведение в курса. Цели и обхват на курса. Понятие за философия. 2.Проблемът за знанието и неговото разпространение. 3.Сигурност и относителност на знанието. Проблемите на скептицизма. 4.Диалогът като форма на комуникация. Философските диалози. 5.Анализ на диалога "Федър" от Платон. 6.Философията на елинизма и комуникацията като послание. 7.Епикур и проблемите на/от удоволствието. 8.Философия на Новото време и въпросът за общуването с Другия. 9.Забързаните комуникации. Философията на 19 век и проблемът за разбирането. 10.Възходът на масовата култура - проблеми и тенденции. 11.Слово и образ в съвременната култура. 12.Критика на масовото общество. Свобода и манипулации. 13.Постмодерните ситуации.

Литература по темите:

•Арент, Х., Човешката ситуация, С. 1997.

•Барт, Р., Нулева степен на почерка, Митологии, С.2004.

•Барт, Р., Въображението на знака, С.1991.

•Бауман, З., Постмодерна етика, С. 2001.

•Бенямин, В., Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост; текстът се намира в сборника: Бенямин, В., Художествена мисъл и културно самосъзнание, С.1989 г.

•Бодряр, Ж., Реквием за медиите, в: Към критика на политическата икономия на знака, С. 1996.

•Бодряр, Ж., Система на предметите, С. 2003.

•Елюл, Ж., Унизеното слово, С. 2003.

•Кариер, Ж.К., Невидимият филм, С. 2003.

•Касирер, Е., Есе за човека, С. 1996.

•Комуникацията, С. 1992.

•Култура и масово съзнание. С., 1982

•Култура и общуване. С., 1986.

•Лиотар, Ж., Постмодерното, обяснено за деца, С.1993.

•Липман, У., Общественото мнение, С. 2001.

•Лотман, Ю., Поетика и типология на културата С. 1990.

•Лотман, Ю., Култура и информация, С. 1992.

•Льобон, Г., Психология на тълпата. С. 1995.

•Медии и преход. С., 2000.

•Ортега-и-Гасет, Х., Бунтът на масите, С. 1993.

•Питърс, Д., Да говориш на вятъра, С. 2005.

•Платон., Диалози Т.2, С. 1982.

•Пол Улф, Робърт, За философията, С., 2004.

•Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

•Хоркхаймер, М., Адорно, Т., Диалектика на просвещението, С. 1999.

•Ясперс, К. Въведение във философията

•Ясперс, К., Малка школа за философско мислене, С. 1995

Средства за оценяване:

Студентите могат да се освободят от изпит, ако са изпълнили двете текущи задачи - реферат и анализ. Допълнително предимство при оценяването ще имат студентите, които са участвали активно в дискусиите, в интернет форумите или са взели отношение към някои от въпросите, поставени в края на някои от лекциите.