HACB592 Практика в музей и галерия - I част

Анотация:

Разнообразната проблематика, свързана с музея като институция, с историята на музейното дело и неговите проекции днес представляват фокуса на този курс. Във връзка с това студентите ще проследят различни концепции и подходи в музейната дидактика чрез конкретни примери на отделни музеи и експозиции. Те ще получат подготовка за справяне с различни дейности от организационен, административен и мениджърски характер в сферата на музейното дело.

Практическите занимания ще помогнат придобитите от студентите знания да се превърнат в практически опит на работа с експонати, разработване на музейна документация и други музейни дейности, съобразно съдържанието, насоките, профила и дейността на музея.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи на музейна работа

• Ролята на музея в съвременното общество

• Организация на постоянна и временна експозиция

• Средства за презентация на идеята и реализацията

2) могат:

• Да концепират обоснована собствена експозиция

• Да поставят художествените факти в по-широк културен контекст

• Да защитават своя избор с реални аргументи


Предварителни изисквания:
• Студентите следва да са запознати с основни паметници на древното изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Недков, С. История на музейното дело в България. София, 2006

• Справочник за българските музеи