HACB590 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура"

Анотация:

Курсът има за цел да представи в синтезиран вид хронологията и периодизацията на най-важните паметници на средновековното изкуство и тяхната специфика.

Разграничението на лекционна, практическа ( наблюдение на паметници или музейна експозиция) и дискусионна част се прави за да се се приложат различни форми на обучение в курса и за по-пълноценно навлизане в проблематиката на периода.

В първата лекционна част има стремеж да се овладее по-сериозно основния понятиен апарат и основната проблематика на материята.

Във втората част на курса ще бъдат проведени наблюдения и работа в екип при посещения в музейна среда.Резултатите от индивидуалните разработки на студентите ще бъдат разисквани на семинарно занимание, където ще се анализира проблематиката и усвоените познания.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват знания за най-важните паметници на средновековното изкуство в Европа.

Студентите могат да разграничат спецификата на западноевропейското изкуство, общи типологически особености и разлики с Източноправославното изкуство. Могат да изградят по-пълна картина на художественото наследство на Европа.

Студентите могат да осмислят една по-пълна картина за художественото наследство на Европа.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Периодиодизация на средновековно изкуство. Преход от античност към средновековие. Наследството на Римската империя и варварските култури на новите народи в Европа. Европа през пети-седми век. Изкуство и култура на германските народи. Вестготи в Испания. Меровинги във Франция. Лангобарди в Италия.
 2. Развитите на християнското изкуство в Западна Европа. Ролята на култа към светците. Възникване на монашеските братства, ордени и манастирски комплекси.
 3. Природата на сакралното в средновековното изкуство.Жанрова характеристика на средновекното изкуство. Архитектурата през Средновековието: пространство на дух и материя.
 4. Изкуството на Каролингския двор. Владетел и изкуство през ранното средновековие.Архитектура.Книжна илюстрация. Ранносредновековно изкуство на Британските острови. Архитектура. Скулптура. Миниатюра. Изкуството през Отоновата епоха. Архитектура. Живопис. Миниатюра.
 5. Романска архитектура. Паметници.Романска живопис. Стенопис и книжна илюстрация.
 6. Готическо изкуство на Западна Европа. Архитектура, Скулптура.Книжна илюстрация.
 7. Градската култура на Средновековието – град, пазар, търговия, занаятчийство и производство. Писмени сведения, изображения.
 8. Чoвекът и Тялото в изкуството на Средновековието. Голотата, болестта, исцелението.
 9. Животинският образ в средновековното изкуство.
 10. Магически образи, амулети, народни представи и вярвания в средновековното изкуство.
 11. Творческата работилница на средновековния майстор. Технологии и техники на производството.
 12. Художникът, писателят, мислителят, богословът и средновековната култура.

Литература по темите:

Бояджиев, Цочо. Играта през Средновековието. С., 2005.

Бояджиев, Цочо. Нощта през Средновековието, С., 2000.

Браун,Питър. Тялото и обществото. Мъжете, жените и сексуалното самоотричане през ранното християнство, Издателство Агата-А, София, 2003. (прев. от англ. език О.Минаева.)

Гоф, Жак льо. Въображаемият свят на Средновековието. Научна редакция и предговор проф. д-р Елка Бакалова. Предговор на Жак Льо Гоф към българското издание. София: Агата-А, 1998.

Гоф, Жак льо. Интелектуалците през Средновековието, С., 2003.

Гоф, Жак льо.Цивилизацията на Средновековният Запад, С.,1997

Грабар, А. Избрани съчинения, т. 1 и 2, С., 1982.

Дюби, Жорж.Трите съсловия и въображаемия свят на феодализма. Изд. Кама, 2007.

Дюби, Жорж.Времето на катедралите. Изкуство и общество 980-1420. Агата-а, София 2002.

Лазарев, В. Н. История византийской живописи. Москва, 1986.

Лихачова, Вера. Изкуството на Византия 4 - 15 в. С., 1987.

Пановски, Ервин. Готическа архитектура и схоластика. С., 2002 .

Флоренски. Иконостас. Превод от руски Любов Шишкова. С., 1994.

Arslan, E.Gothic architecture in Venice.London, 1972.

Beckwith, John, Ivory carvings in Early Medieval England. London, 1972.

Brenk, B. Spaetantike und fruehes Christentum. Propylaen Kunstgeschichte. Bd 1Berlin, 1977

Collins, R. Early Medieval Europe, 300-1000, Houndsmills, Basingstoke, London, 1991.

Collins, R. Early Medieval Spain. Unity and Diversity. 400-1000. London, 1983.

Decker, Heinrich, Romanesque Art in Italy. First Edition, New York, 1958.

Demus, O. The church of San Marco in Venice, Cambridge, Mass, 1989.

From Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval period in the Metropolitan Museum of Art. Eds. K.R. Brown, D. Kydd and Ch. T. Little, MMA

Gauthier, Marie-Madeline, Emaux dy Moyen Age occidental. Fribourg, 1972.

Grabar, A., Nordenfalk, C. Das fruehe Mittelalter. Genf, 1957.

Grabar, A., Sculptures byzantines du Moyen age XIe-XIVe siècle, Paris, 1976.

Moorhead, J., Theodoric in Italy. Oxford, 1992.

Panofski, Erwin, Gothic and Late Medieval Illustrated Manuscripts, New York, 1935

The Transformation of the Roman World AD 400-900. Eds., Leslie Webster and Michelle Brown. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1997.

Thompson, E.A. The Visigoths in the Age of Ulfila. Oxford Univ. Press, 1966.

Wallace-Hadrill, J.M. The Barbarian West 400-1000. Blackwell, 1952, reprint, 1994.

Weitzmann, Kurt. Catalogue of the Byzantine and Early medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Washington, 1972

Wolfram, H. Die Goten. Von den Anfaengen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Munich, 1988 (Engl. Edn., Berkeley, Los Angeles).

Zarnecki, George. ‘The Monastic World”, In: The Flowering of the Middle Ages. Ed. J.Evans, New York, 1966.