HACB592 Практика в музей и галерия - I част

Анотация:

Практиката в музей или галерия цели да даде непосредствена представа на студента за работната среда и професионалните задачи, свързани с колекционирането, опазването, изследването и представянето на културното наследство.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят:

- със структурата и функциите на институцията

- с непосредствените задачи по документацията, изследването и представянето на артефакти

Те ще изградят умения за работа в музейна колекция и за екипна работа.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Планът зависи от конкретната институция и проект, възложен на студента.

Литература по темите:

Специфичната литературата ще бъде подбрана спрямо спецификата на стажа.

На български език:

Генова, И. 2010. Съвременен музей / Музей за съвременно изкуство. Спорът за съвременността. Сп. „Следва”, бр. 23, с. 50-56; Електронно списание „Литернет”, http://liternet.bg/publish14/i_genova/syvremenen-muzei.htm

Кьосева, Ц. 2015. "Управление на музея". София, UnicArt, 2015.

Петев, Т. (съст.) 2019. "Наръчник на музейния специалист за работа с публиките". София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация "Моят музей".

Петев, Т. (съст. заедно с Анджела Родел) 2018."Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред". София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация "Моят музей".

Съвременното изкуство днес – преформулиране на местата. Интервю с Енрико Лунги. В: Модерно и съвременно. За изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова. Изд. Нов български университет. София 2010, с. 79-87.

"Художественият музей и ХХІ век." Сборник. Пловдив: Художествена галерия, град Пловдив, 2003.