HACB012 Антично изкуство

Анотация:

В контекста на промените в общественото устройство и управление, религията, литературата и философията, се проследяват промените в художествения живот на древна Гърция и Рим: периоди, жанрове, стилове, техники, иконографски схеми, основни типове паметници, общи процеси и диференциращи белези. Упражняват се умения за описание, анализ и сравнение на паметници от различни епохи и стилове.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните периоди от развитието на античното изкуство

•Основни паметници на античното изкуство

•Основните характеристики на стиловете на античното изкуство от различните периоди

2) могат:

•Да разпознават паметниците на античното изкуство

•Да различават стилове в античното изкуство

.Да описват и характеризират на базово ниво основни паметници на античното изкуство

•Да работят с научна литература по темите на античното изкуство
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в работата по курса. Периодизация на античното изкуство.
 2. Кикладско изкуство
 3. Минойско изкуство
 4. Микенско изкуство
 5. Тъмните векове, геометричен и ориентализиращ стил в древногръцкото изкуство
 6. Древногръцката архаика
 7. Преходът към класиката. Класическият идеал.
 8. Иконография и стил на гръцката класика I ч. - пропорции пластика
 9. Иконография и стил на гръцката класика II ч. -динамика
 10. Семинар върху древногръцко изкуство
 11. Изкуството на елинизма
 12. Изкуството на ранния Рим и Римската република
 13. Изкуството на Римската империя
 14. Семинар: елинистическо и римско изкуство
 15. Студентски презентации

Литература по темите:

ОСНОВНА

Гомбрих, Eрнст. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Джансън, Х. У. История на изкуството : Т. 1. : [Античен свят] / Х. У. Джансън и Антъни Джансън; Прев. [от англ. език] Милена Иванова Published: София: Елементи, 2005 и следващите томове.

Бел, Джулиан. Огледалото на света. София, Рива, 2009.

Дмитриева, Нина. Кратка история на изкуствата. Очерци, част І-II. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Димитров, Димитър Г., История на изкуството. Учебник за НГДЕК.

Енциклопедия Larousse : Т. 6. : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев

Маразов, Ив., 2003, Художествени модели на древността. София.

Ривкин, Б. И. Антично изкуство (Малая история искусств), С., 1980.

Boardman, John, Greek Art. Thames & Hudson; 4th Revised edition, 1996.

Boardman, John, The World of Ancient Art. Thames & Hudson, 2006.

Cole, Bruce. Art of the Western World: From Ancient Greece to Post Modernism. Simon & Schuster, 1991.

Grant, Michael. Art in the Roman Empire /. London: Routledge, New York: 1995

Henderson, John. Classical Art: From Greece to Rome. Oxford University Press, 2001.

Lawrence, A. W. Greek Architecture. Yale University Press, 1983.

Електронни книги в MOODLE

История искусство, Эрнст Гомбрих (на руски език)

The Art of Ancient Egypt. Metropolitan Museum of Art.

Greek Art: From Prehistoric till Classical. Metropolitan Museum. Michael Norris

Roman Art. Metropolitan Museum. Nancy L. Thompson

Cassel's Dictionary of Classical Mythology

Handbook of Classical Mythology, W. Hansen

A Handbook of Ancient Religions, J. R. Hinnells

Companion of Greek Religion, D. Ogden

Старогръцки митове и легенди, Николай Кун

E. M. Berens, Myths and Legends of Ancient Greece and Rome. 2007.

Woodard, The Cambridge Companion to Greek Mythology, 2007

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Алпатов М. История на изкуството. Том І, С., 1974 г.

Богданов, Б. История на Старогръцката култура. С., 1989.

Иванова, М. Форма и композиция в античната архитектура: Гърция. С., 1978.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика в България. С., 1990.

Рехо, М. Атическа чернофигурна керамика в Националния археологически музей в Со-фия. С., 1992.

Шаму, Фр. Гръцката цивилизация. С., 1979.

Boardman, J. Greek sculpture: The Archaic Period. London, 1978.

Boardman, J. Greek sculpture: The Classical Period. London, 1985.

Boardman, John, The Cambridge ancient history : Vol. 3. : part 1. : The prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eight centuries B. C. Cambridge : Cambridge University Press , 1982.

Boardman, John, The Cambridge ancient history : plates to volumes V and VI : The fifth and fourth centuries B. C. Cambridge University Press , 1994.

Becatti, G., The art of ancient Greece and Rome: From the rise of Greece to the fall of Rome, New York, 1967.

Boardman, John, The History of Greek Vases (2001)

Burkert, Walter. The orientalizing revolution : Near Eastern influence on Greek culture in the early archaic age. Cambridge : Harvard University Press , 1995.

Carpenter, T. 1994, Art and Myth in Ancient Greece. Thames and Hudson.

Higgins, R. A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd.1961.

Kurtz, D., J. Boardman. Greek Burial Customs. Thames & Hudson,1971.

Kleiner, Fred, A history of roman art / Fred S. Kleiner . Belmont: Thomson Wadsworth, 2007

LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Vol. I-VIII, Artemis Verlag, Zürich - München 1988-1997.

Richter, Gisela M. A. A handbook of Greek art / Gisela M. A. Richter London: Phaidon Press, 2003

Richter, G. M. A. Three Critical Periods in Greek Sculpture. Oxford, 1951.

Richter, G. M. A. Attic red-figured vases (a survey). Yale University Press,1967.

Richter, G. M. A. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. London, 1970.

Snodgrass, Anthony M. The dark age of Greece : an archaeologikal survey of the eleventh to eighth centuries BC. New York : Routledge , 2000.

Stewart, A. Greek Sculpture. An exploration in 2 volumes (text & plates). Yale University Press, 1990.

Strong, Donald Emrys. Roman imperial sculpture : an introduction to the commemorative and decorative sculpture of the Roman Empire down to the death of Constantine / Donald Strong. London: Alec Tiranti Ltd., 1971

Електронни книги в MOODLE

Greek and Roman Dress. Encyclopaedia

Greek Vases: Images, Contexts and Controversies - сборник със статии

Introduction to the Ancient World, L. de Blois, R. J. van de Speck PDF документ

A History of Greek Art, F. B. Tarbell, 1924 PDF документ

Antique Gems, J. Murray, 1860 PDF документ

История искусства всех времен и народов, Карл Верман (на руски език)

History of Ancient Pottrery, S. Birch, 1858 PDF документ

Religion and Art in Ancient Greece, E. A. Gardner, PDF документ

Средства за оценяване:

1 задължителна задача и 1 задача по избор

Анализ на паметник на изкуството – задължителна

Дискусия – избираема

Електронна публикация- избираема

КАЗУС „Банка тестови въпроси” – избираема

Тест „Направи си сам” – избираема