HACB531 Мениджмънт на културните институции

Анотация:

Първата основна цел на курса е изграждането на обща база от познания от страна на студента за начините на функциониране, практическа работа, финансово обезпечаване и разпределение, програмиране и стратегии на поведение на културни институции – основно музеи и галерии, както и на обществени структури като фондации и асоциации. По време на курса студентите ще се запознаят с основни типове институции - моделиране на функции и поведение, както и с описание на някои от основните институции свързани глобалния художествен обмен

Вторият основен аспект е този на специализираното знание. Курсът предвижда запознаване и вмъкване в „кухнята” на културна институция /евент. Музей, галерия и/или фондация/ – проследяване на спецификата, особеностите и конкретната работа на институцията, както и проблемите които съществуват пред нея.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  

Описание на курса:

Компетенции:

- Изграждане на способности от страна на студента за адекватно ориентиране в художествената практика на различни културни институции /основно музеи и галерии/, възможности за изработване на адекватни менажерски решения относно тяхното функциониране и решаване на текущи проблеми. Способност за осъществяване на връзки с други културни институции и други аспакти на художествената практика.

- Придобиване на определен минимум от знания свързани с основни принципи и начини на функционирането на музейната и галерийната институция;

- Възможност за идентифициране и изработване на предложения за адекватни решения по отношение менажирането на институциите в краткосрочен и средносрочен план.

- Придобиване на специализирани познания за основни термини, понятия, методология и принципи свързани с работата на културните институции – основно музеи,галерии, фондации и асоциации свързани с изкуство.


Предварителни изисквания:
Познания по история на изкуството. Желателно е посещение и завършване на курс по обща история на изобразителното изкуство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Димитров, Д., История на изкуството, С., 1991 г.

Дмитриева, Н., Кратка историяа на изкуството – ч.1 и 2, С., 1980

К.Кларк, Цивилизацията, С., 1977 г.

Х.У.Джансън, А.Джансън – История на изкуството – т.1-4, С. 2006-2008 г.

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН, С., т.I - 1980 г., т.II - 1987 г.

История на България, т.I - VII, БАН, 1980 - 1991 г.

Сб. Следистория на изкуството. Съст. Ирина Генова, Ангел Ангелов изд. Фондация Сфагида, С. 2001

DUNCAN, Carol. (1991) Art Museums and the Ritual of Citizenship. In: Exhibiting Cultures. Smithsonian Institution Press. Washington and London, pp. 88-103.

LE THOREL-DAVIO, Pascale. (1996) Petit dictionnaire des artistes contemporains. td. Larousse- Bordas. Paris

WALLACH, Alan. (1998) The Museum of Modern Art: The Past's Future. In: Exhibiting Contradiction. Essays on theArt Museum in the United States. The university of Massachusetts Press, pp. 73-87.

Willem Boumol – The economic of Unbalanced Growth, AER, 1967

Willem Boumol & Willem Bowen - Reforming: The economic dilemma, N.Y.1966

Средства за оценяване:

Проблематиката засягана в курса е предмет на три семинарни занимания през семестъра, като студентите ще представят свои виждания по обсъжданите проблеми. По време на курса студентите отговарят на тест.

По време на семестъра студентите изработват реферат по избрана и обсъдена с преподавателя тема.

В края на семестъра се държи устен изпит върху преподавания материал. /Забел.: При активно участие в дискусиите и оценка на реферата над мн.добър - 4.50 студентът се освобождава от изпит/