HACB530 Културни модели на Балканите в древността

Анотация:

Въвежда в проблемите на изследването на старогръцката и тракийска култура, като модели на полисна и етносна, писмена и безписмена, литературна и нелитературна, елинска и варварска култури. В контекста на промените в обществените структури на старогръцкото общество (предполисни, полисни и елинистически) и консерватизма на тракийското общество, се проследяват промените в културните модели (представите за света и човека, изразявани в: политическо устройство, религия, литература, изкуство, наука). Акцентира се на взаимодействията на двата културни модела.

• Да даде базови знания в областта на старогръцката и тракийска култура;

• Да създаде базови умения за анализ на писмени и изобразителни извори за културата на древна Гърция и Тракия;

• Да въведе в проблемите на културните взаимодействия на старогръцката и тракийската култура;

• Да създаде основа за разбиране на древните балкански култури и значението им за съвременната балканска и европейска култура.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основни характеристики на моделите на старогръцката и тракийската култура, епохите на тяхното развитие и взаимодействието между тях;

•познават основни писмени и археологически извори за старогръцката и тракийска културна история;

•основни елементи от античното балканско наследство в съвременната култура.

2) могат:

• •да сравняват (оприличаване и различаване) елинската култура с културите на т. нар. "варвари" и културите на Древния Изток;

• •да разбират феномени на отдалечени във времето култури в сравнение със съвременната култура;

• да работят с научната литературата по темата.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблемите на изследването на древните балкански култури
 2. Проблеми на изворознанието за древността: епиграфски извори
 3. Проблеми на изворознанието за древността: литературни извори
 4. Проблеми на изворознанието за древността: нумизматични и археологически извори
 5. Проблеми на изворознанието за древността: изобразителни извори
 6. Проблеми на изворознанието за древността: етнографски извори
 7. Природа и население на Балканите в древността
 8. „Омирова” Елада и Тракия
 9. Общество и култура на гръцките полиси
 10. Общество и култура на класическа и ранноелинистическа Тракия
 11. Писмено и безписмено общество. Литературна и нелитературна култура. Полис и етнос.
 12. Елини и варвари: културни взаимодействия в епохите на Архаиката и Класиката (икономика, политика, религия, изкуство)
 13. Културни модели на Балканите през елинистическата епоха
 14. Културни модели на Балканите през римската епоха
 15. Семинар на избрана ad hoc тема

Литература по темите:

ИЗВОРИ:

1. Ксенофонт, Анабазис. Гръцка история, С 1984

2. Омир, Илиада, С 1969

3. Тукидид, История на Пелопонеската война, С 1979

4. Аристотел, Политика. С 1995

5. Аристотел. Атинската полития. С 1993

6. Данов, Хр. Христоматия по история на Стария свят, С 1972, 19822

7. Омир, Одисея, С 1995

8. Платон. Диалози. Държавата, т. І-ІV, С 1979-90

9. Платон. Закони.

10. Хезиод, Теогония. Дела и дни. Омирови химни. С 1988

11. Херодот, История, т.І-ІІ, С 1986-90

12. Плутарх, Избрани животописи. Прев. от старогр. език Богдан Богданов. София: Народна култура , 1969.

ЕНЦИКЛОПЕДИИ, СПРАВОЧНИЦИ, УЧЕБНИЦИ:

1. Древние цивилизации, под. ред. на Г. М. Бонгард-Левин, Москва 1989

2. История на древна Гърция, под. ред. на В. Авдиев, С

3. История Европы, т. І, Москва 1988

4. История Древнего мира, под ред. на И. М. Дяконов, Москва 1979-1982

5. Николова, Д., С. Черпокова, От разказа към мита, спр. С 1997

6. Словарь античности, М 1994

8. Антична литература, енц. спр., под ред. на Б. Богданов, С 1988

9. Г. Батаклиев, Антична митология, спр., С 1989

10. Барсело, П., М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С 1994

11. Енциклопедичен речник на античната митология и класическата древност / Мери Гислън, Розета Палаци; Прев. от итал. език Ния Филипова. София : ИК "Колибри" , 2005.

12. История на света в 20 тома

•- Пробуждането на варварите 1500-600 г. пр. Хр.

•- Полетът на духа 600-400 г. пр. Хр.

•- Възходът на империите 400 г. пр. Хр. - 200 г. сл. Хр.

13. Кратък исторически справочник. Стария свят, С 1988

14. Лазова, Цвете. Увод в античната култура MSC 008 : Сборник от текстове в помощ на студентите. (учебен материал, само в библиотеката на НБУ).

15. Ростовцев, М., История на стария свят, т.І-ІІ, С, 1994

16. Мифы народов мира, енц., т. І-ІІ, Москва 1988

17. Barrington Atlas of the Greek and Roman World / Ed. by Richard J. A. Talbert. Princeton : Princeton University Press , 2000.

18. Der Neue Pauly : Enzyklopaedie der Antike : Band 1.-16 / Hrsg. von Hubert Cancik, Helmuth Schneider

19. The Oxford classical dictionary. Oxford : Clarendon Press , 1961

МОНОГРАФИИ ЗА КУЛТУРАТА НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ:

1.Блаватская, Т.В. Ахейская Греция. Москва 1966.

2.Всеобщая история архитектуры: ІІ-1. Архитектура Древней Греции. М., 1948.

3.Кацаров, Г., Цар Филип ІІ Македонски. История на Македония до 336 г. пр. Хр., С 1922

4.Мелетинский Е., Поетика на мита, С 1955

5.Меларт, Х., Минойският Крит, С 1977

6.Ранович, А. Б., Эллинизм и его историческая роль, Москва 1950

7.Фролов, Е. Д., Рождение греческого полиса, Ленинград 1988

8.Шифман, И. Ш., Александр Македонски, Ленинград, 1988

9.Штаерман, Е. М., Кризис античной культуры, Москва 1975

10.Алпатов М. История на изкуството. Том І, С., 1974 г.

11.Богданов, Б., Мит и литература, С 1985, 19992

12.Богданов, Б., История на старогръцката култура, С 1989

13.Богданов, Б., Орфей и древната митология на Балканите, С 1991

14.Богданов, Б., История на старогръцката литература, С 1992

15.Богданов, Б., Омировият епос, С 1996

16.Богданов, Б., Литературата на елинизма, С 1997

17.Буркхард, Я., Културистория на Гърция, С 1998

18.Венедиков, Ив., Раждането на боговете, С 1994

19.Вернан, Ж.-П., Мит и мислене при древните гърци, С 1998

20.Зайцев, А. И., Культурний переворот в Древней Греции VІІІ-V вв. До н. э., Ленинград, 1985

21.Кун, Старогръцки легенди и митове, С

22.Левек, П. Елинистический мир, Москва 1989

23.Лосев, Алексей. Античная мифология в ее историческом развитии. Москва : РСФСР , 1957.

24.Маразов, И. Художествени модели на древността. С., 2004.

25.Мифологии древнего мира, сб. статии, перевод с английского, Москва 1977

26.Попов, Димитър Петров. Древна Гърция : История и култура. София : Лик , 2000.

27.Ривкин, Б. И. Антично изкуство (Малая история искусств), С., 1980.

28.Фол, Ал., Древната култура на Югоизточна Европа, С 1998

29.Фол, Ал., Политика и култура в Древна Тракия, С 1990

30.Шаму, Фр., Гръцката цивилизация, С 1979

31.Richter, G. A Handbook of Greek Art. Yale.1970.

32.Чисхолм, Джейн. Древна Гърция : Енциклопедия с адреси в Интернет. София : Фют, 2002.

33.Яйленко, Валерий Петрович. Греческая колонизация : VII-III вв. до н.э. : По данным эпиграфических источников. Москва : Наука , 1982.

34.Янакиев, Калин Тодоров. Древногръцката култура : Проблеми на философията и митологията. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 1988.

35.Bailkey, Nels M. (ed.) Readings in Ancient history : thought and experience from Gilgamesh to St. Augustine. Lexington : D.C. Heath , 1992.

36.Boardman, John, The Cambridge ancient history : Vol. 3. : part 1. : the prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eight centuries B. C. Cambridge : Cambridge University Press , 1982.

37.Boardman, John, The Cambridge ancient history : plates to volumes V and VI : the fifth and fourth centuries B. C. Cambridge University Press , 1994.

38.Bottbero, Jean. Ancestor of the West : writing, reasoning, and religion in Mesopotamia, Elam, and Greece. Chicago : University of Chicago Press , 2000.

39.Burkert, W. Greek religion. Archaic and Classical. Harvard University Press,1985.

40.Burkert, Walter. The orientalizing revolution : Near Eastern influence on Greek culture in the early archaic age. Cambridge : Harvard University Press , 1995.

41.Burn, Andrew Robert. The Pelican history of Greece

42.Camp, John. Exploring the world of the ancient greeks. London : Thames & Hudson , 2002.

43.Davies, J. K. Democracy and classical Greece. Sussex : The Harvester Press , 1978.

44.Finley M. I. (Ed.) The Greek historians : the essence of Herodotus, Thucydides, Xenophon, Polybius. New York : The Viking Press , 1959.

45.Golden, Mark, Peter Toohey (Ed.) Inventing Ancient culture : historicism, periodization and the ancient world. London; : New York : Routledge , 1997.

46.Hansen, Mogens Herman. An inventory of archaic and classical poleis. Oxford : Oxford University Press , 2004.

47.Hartog, Francois. The mirror of Herodotus : the representation of the other in the writing of history. London : University of California Press , 1988.

48.Hornblower, Simon. The Greek world, 479-323 BC / Simon Hornblower. London, : New York : Routledge , 1983.

49.Harrison, Thomas (Ed) Greeks and barbarians. New York : Routledge , 2002.

50.Hurwit, Jeffrey M. The art and culture of early Greece, 1100-480 B.C. Ithaca : Cornell University Press , 1985.

51.Morris, Ian. Archaeology as cultural history : words and things in iron age Greece. Massachusetts : Blackwell , 2000.

52.Rhodes, Peter John The Greek city states : a source book. London : New York : Cambridge University Press , 2007.

53.Robinson, C. E. Hellas: a short history of Ancient Greece. Boston : Beacon Press , 1966.

54.Shipley, Graham, John Salmon (Ed.) Human landscapes in classical antiquity : environment and culture. London; : New York : Routledge , 1996.

55.Snodgrass, Anthony M. The dark age of Greece : an archaeologikal survey of the eleventh to eighth centuries BC. New York : Routledge , 2000.

56.Snodgrass, Anthony M. Archaeology and the Emergence of Greece. New York : Cornell University Press , 2006.

57.Vernant, Jean-Pierre, et al. Agon, logos, polis : the Greek achievement and its aftermath. Stuttgart : Franz Steiner Verlag , 2001.

58.Van Antwerp Fine, John. The ancient Greeks : a critical history. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press , 1983.

59.Thomas, Rosalind. Herodotus in context : ethnography, seience and the art of persuasion. Cambridge : Cambridge University Press , 2006.

60.The historian's craft in the age of Herodotus / Ed. by Nino Luraghi Published: Oxford: Oxford University Press , 2007

МОНОГРАФИИ ЗА КУЛТУРАТА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ

1. Богданов, Б., Орфей и древната митология на Балканите. С 91.

2. Ботева-Боянова, Д., Проблеми на тракийската история и култура, С 2000.

3. Венедиков, Ив., Т. Герасимов, Тракийското изкуство. С 1973

4. Венедиков, Ив., Панагюрското съкровище. С

5. Венедиков, Ив., Медното гумно на прабългарите. С 83.

6. Венедиков, Ив., Раждането на боговете, С 94.

7. Венедиков, Ив., Тракийското съкровище от Летница. С 1996

8. Гочева Зл., Завещано от траките, С 87.

9. Гергова, Д., Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. София 1996.

10. Данов, Хр., Древна Тракия. С 68.

11. Дечев, Д., Характеристика на тракийския език. С 52.

12. Живкова, Л. Казанлъшката гробница. С, 1974.

13. Извори за историята на Тракия и траките. Т.І., С 81.

14. История на България, т.І. С 81.

15. Кацаров, Г., Битът на старите траки според класическите писатели, сб. БАН, 1, 1913, 1-97.

16. Китов, Г., Тракийските могили край Стрелча. С, 1979

17. Кратка енциклопедия. Тракийска Древност. (под ред.) Попов, Д. С 93.

18. Маразов, Ив., Съкровището от Якимово, С 79

19. Маразов, Ив., Наколенникът от Враца, С 80

20. Маразов, Ив., 24 тракийски съда. София 1980.

21. Маразов, Ив., Ритоните в Древна Тракия. С, 78

22. Маразов, Ив. Видимият мит. С 92.

23. Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство у траките. С 92.

24. Маразов, Ив. Митология на траките. С 94.

25. Маразов, Ив., Рогозенското съкровище, С 96

26. Маразов, Ив., Траките и виното. С 2002

27. Маразов, Ив., Художествени модели в древността, С 2004

28. Маразов, Ив., Тракийският воин, С 2005

29. Михайлов, Г., Траките, С 72.

30. Попов, Д., Залмоксис. Религия и общество на траките. С 89.

31. Попов, Д., Богът с много имена. С 95.

32. Тачева, М., История на българските земи в древността, ч. ІІ, С 87.

33. Тракийски паметници. Т. І. Мегалитите в Тракия.

34. Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. С 1953.

35. Фол, Ал., Тачева и др., Подбрани извори за историята на българските земи в древността, С 80, 932.

36. Фол, Ал., Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов, Тракийски легенди. С 81.

37. Фол, Ал., История на българските земи в древността, ч. І, С 81, 972.

38. Фол, Ал., Тракийският орфизъм, С 86

39. Фол, Ал., Политика и култура в Древна Тракия, С 90.

40. Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. С 91.

41. Фол, Ал., Слово и дела в Древна Тракия, С 93.

42. Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С 94.

43. Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. С 95.

44. Фол, Ал., Химните на Орфей. С 95.

45. Фол, Ал., Древната култура на югоизточна Европа. С 98.

46. Venedikov, Iv., The Vulchetrun Treasure, Sofia 1988

47. Foll, Al., M. Chichikova, The Thracian Tomb near the village of Sveshtari. Sofia 1986.

48. The Rogozen Treasure. Fol, Al., I. Marazov et alii.

СТАТИИ ЗА КУЛТУРАТА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ

49. Маразов, Ив., К иконографии и семантике росписей Казанлыкской гробницы, Pulpudeva, 1976,1,376.

50. Маразов, Ив., Трако-келтски културни паралели. В: Изкуство, 1982,9,14.

51. Венедиков, Ив. Тракийският конник. В: Векове, 1972,4,3-14

52. Маразов, Ив., Иконографски и стилови източници на изображението на човека в тракийската торевтика. В: Изкуство, 1974,1,16.

53. Маразов, Ив., Цивилизацията на дако-гетите през класическия период. В: Изкуство, 1981р1р39.

54. Маразов, Ив., За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1984.

55. сп. Изкуство 1986,6 – посветено на Рогозенското съкровище.

56. Фол, Ал., Символично погребение от Казичене. В: Изкуство, 1975,3-4, 11.

57. Маразов, Ив., Жанрови моменти в тракийските паметници с изображение на човека. В: Проблеми на изкуството, 1973,4,51.

58. Маразов, Ив., Изображението на човека в тракийските паметници от Румъния. В: Изкуство, 1973,1,13.

59. Фол, Ал., Гръцкият стил и т. нар. “варварско изкуство”. В: Изкуство, 1973,3,26.

60. Гергова, Д. Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица, Варненско. В: Археология, ХХІV, 1982, 3-4, 1-7.

61. Маразов, Ив., Влияние и самобитност или Иран и Тракия. В: Исторически преглед, 1975, 3,54-61

62. Венедиков, Ив., Вълчитрънското съкровище, Изкуство, 1975, 3-4, 2-11.

63. Чичикова, М., Гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1983,4,18-27.

64. Китов, Г., Произход и развитие на стила при животинските изображения в тракийското изкуство. В: “1300 години българско изобразително изкуство”, София 1984, с.22-24.

65. Маразов, Ив., За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1984,4,28-38.

66. сп. Археология, 1987, 3 – посветено на Рогозенското съкровище.

67. Бонев, Ал., Тракия и егейският свят през втората половина на ІІ хил. Пр. Хр. В: Разкопки и проучвания, София 1988.

68. Бонев, Ал., Културният хоризонт Микена-Вълчитрън-Бородино. във: Векове 1990,1,6-17.

69. Фол, Ал., Трако-илирийски сближения VІІІ-ІІІ в. Пр. н.е., във: Векове 1990,3,48-55.

70. Фол, Ал., Началото на опознаването в Европа ІІІ в. пр. н. е.- ІІІ в. н. е.. във: Векове 1990,4,36-42.

71. Фол, Ал., Погребални маски. В: Проблеми на изкуството 1991,1,50-53.

72. Фол, Ал., Орфизмът и изкуството. В: Арт хоризонт 1992,1,6.

73. Китов, Г., Открития в тракийския могилен некропол Шипка-Шейново. В: Изкуство 1993,2,26-27.

74. Китов, Г., Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата ОСтруша край Шипка. В: Проблеми на изкуството 1994,4,13-20.

75. Маразов, Ив., Шаманизмът в Тракия. В: Български фолклор 1989, 2, 3-14.

76. Фол, Ал., Втора година “Гетика”. В: Изкуство, 1983,4,3.

77. Бонев, Ал., Състояние на проучванията на златното съкровище от Вълчитрън. В : Ьрхеология 1977,4,11.

78. Венедиков, Ив., Предахеменидски Иран и Тракия. В: Известия на Археологическия институт, 31, 1969, 7-13.

79. Оперман, М., За оброчните плочки на ловуващия тракийски конник от римската епоха в България. В: Археология 1979,2,19-32.

80. Маразов, Ив., Торевтиката в земите на гетите. В: Изкуство 1983,4,48-52.

81. Маразов, Ив.,Синтезът на изкуствата през древността в миторитуален контекст. В: Изкуство, 1984, 3, 21-31.

82. Фол, Ал., Трета година “Гетика”. В: Изкуство, 1984,4,24-28.

83. Фол, Ал., Четвърта година “Гетика”. В: Изкуство, 1986,2,18-21.

84. Венедиков, Ив., Кой е погребан в Казанлъшката гробница. В: Изкуство, 1986,8,2-8.

85. Стоянов, Т., За иконографията и семантиката на женските образи в паметниците на тракийския конник. В: Векове, 1987,1,18-30.

86. Маразов, Ив., Принципи за интерпретация на тракийското изкуство. В: Исторически преглед, 1988,5,71-77.

87. Фол, Ал., Слово и изделие в Древна Тракия. В: Изкуство, 1989,3,27-33.

88. Фол, Ал., Цветът на обреда. В: Изкуство, 1990,6,40-43.

89. Теодосиев, Н., М. Манов, Могилно погребение при с. Драгодан Кюстендилско. В: Археология, 1993, 1.

90. Гергова, Д., Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия. В: Археология, 1986,3,11.

91. Бонев, Ал., Микенско наследство в Тракия. В: Векове, 1987,6,16.

Антонов, Д. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Враца. 2007.

Венедиков, И. Съкровището от Панагюрище. София.Български художник. 1961.

Венедиков, И. Съкровището от Враца. София. Български художник. 1975.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика от България. София.Български художник. 1990.

И. Маразов. Тракийските ритони. Соэфия.1978.

И. Маразов. Мит, ритуол и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

И. Маразов. Рогозенското съкровище. София.1996

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".2002.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, В. Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София. Аргес. 1993.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. НБУ.2005.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

1 задължителна задача и 1 задача по избор.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Анализ – задълж. задача 50%

Дискусии – изб. зад. 50%

Електронна публикация - изб.. 50%

Презентация– изб. зад. 50%

Тест– изб. зад. 50%

Есе (писмено и устно) 100%