HACB527 Антично изкуство по българските земи

Анотация:

Античното изкуство по българските земи представлява част от огромното наследство на Средиземноморския културен ареал.

Цел на курса е да се даде достатъчен обем от знание за отделни паметници, маркиращи зонално, ритуално и хронолигически идеологията и представите на населението по българските земи, визирани в диахронен и синхронен план с представителните произведения и тенденции в изкуството на Средиземноморието, Мала Азия и Евразийския свят.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият познания за знакожите произведения на Античността по днешните български земи.

Ще могат да съпоставят в сравнителен план същностните характеристики на паметниците за да се осмислят в по-широк културно-исторически аспект.

Ще разширят познанията си за процесите в изкуството на Античността в миторитуален котекст.
Предварителни изисквания:
Да проявяват интерес към Древността и Античността и да познават хронологията и периодизацията на културата в отделните райони на Средиземноморието и Балканите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историческа хронология и периодизация на античността. Мит, ритуал и изкуство.Бог, цар и герой в тракийските паметници.
 2. Гръцко изкуство. Архаика, класика, елинизъм, късна античност.Паметници на архитектурата, скулптурата, металопластиката, вазопис.
 3. Гръцка колонизация по Черноморието.
 4. Тракийски съкровища по днешните български земи.
 5. Паралели на тракийското изкуство в изкуството на скитите. Евразийски животински стил.
 6. Паралели на тракийското изкуство с изкуството на Мала Азия и Ахеменидски Иран.
 7. Паралели на тракийското изкуство в изкуството на келтите.
 8. Тракийски гробници. Архитектурни особености и декорация.
 9. Тракийски гробници. Пътят към безсмъртието.
 10. Изкуството на елинизма. Срещи Изток-Запад в елинистическата епоха.
 11. Изкуството на римската епоха. Римско градоустройство на Балканите и по лимеса.
 12. Късноантични мозайки по днешните български земи.
 13. Късноантични гробници.
 14. Изкуството на късната Античност Късноантично, раннохристиянско, ранновизантийско изкуство. Паметници
 15. Изкуството на късната Античност Антична Сердика.

Литература по темите:

Маразов, Иван, Тракийският воин. София.Хр. Ботев. 2005 (+издания на английски и френски език).

Маразов, Иван, Древна Тракия. Пловдив. Летера.2005 (+издания на английски, руски, немски и испански).

Marazov, Ivan, Catalogue of V. Bojkov Collection. Sofia. 2005. (съвместно с Г. Лазов, Г. Кабакчиева, Т. Шалганова)

Marazov, Ivan, Between Meduse and Helios. 2007.

Маразов, Иван, Мистериите на Кабирите в древна Тракия. Монографии МИФ 5. НБУ, 2007.

Маразов, Иван, Художникът и поетът/певецът в архаичната култура. В: Проблеми на изкуството, 2003/2, с. 8-15.

Маразов, Иван, Зеленото вино на траките. В: МИФ -8 Вино и култура, 2003, с. 13-51.

Маразов, Иван, Водните птици в мистериите на Кабирите. В: Фолклорът и корените на съвременната култура. Бургас, 2003, 3-23.

Средства за оценяване:

Тест върху паметниците - разпознаване, идентификация.

Реферат върху отделен паметник или проблем - описание, анализ, проблематика.