HACB518 Изкуство на Балканите и Мала Азия в праисторията

Анотация:

Хронологически обхват – праисторическата епоха (неолит – бронзова епоха).

Географски обхват: Мала Азия и Балканите

В курса ще бъдат разгледани културите и художествените традиции на различни народи, населявали региона през този период. Хронологически и тематически курсът се състои от две части: първата – Мала Азия и Балканите през неолита и енеолита; втора част – Югоизточна Европа през ранната бронзова епоха.

В първата част на курса ще се придобият знания за водещите характеристики на изкуството на неолита и енеолита. Във втората част ще се разгледат културите на ранната бронзова епоха в Югоизточна Европа. Акцентът ще падне върху характеристиката на културите от Балканския полуостров и особено върху култура Езеро, Троя, Цикладската култура.

1. Да даде конкретни знания за културите и изкуството, както и знания за по-важните археологически и изобразителни паметници.

2. Да направи анализ на културното развитие на Ютоизточна Европа и Мала Азия. Да изясни ролята на взаимодействието на различните култури в историята на изкуството и културата

3. Да изяви различните модели на взаимодействие в зависимост от конкретните исторически условия.

4. Да постави някои методически и методологически проблеми при решаването на въпросите за съотношението между археологическите следи и тяхната културна атрибуция, между археологически култури, мит, обред и изобразителното изкуство. Да изяви причините за възприемането на художествествените произведения в чужда среда и тяхното функциониране в нея.

5. Да запознае с най-новите постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през разглежданите епохи

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Проблематиката, свързана с културното развитие на Югоизточното Средиземноморие през праисторията.

• Различните модели на взаимодействие между културите

• Постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през периода

2) могат:

• Да разсъждават върху основните проблеми на изкуството през разглежданите епохите;

• Да разпознават стиловите характеристики на отделните епохи и култури

• Да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература

В.Николов, К.Бъчваров, П. Калчев. Праисторическа Тракия. София 2004

И. Маразов. Митология на златото. София 1999.

Ив. Маразов. Художествените модели на древността. НБУ 2003

Н. Тасич. Jугословенско Подунавлье од индоевропейске сеобе до продора скита. Нови Сад-Београд. 1983

Р. Катинчаров. Бронзовата епоха в България. - В: Троя и Тракия, София, 1982, 56-64.

Р. Катинчаров. Културни връзки и взаимоотношения през бронзовата епоха между българските земи и съседните територии в ЮИ Европа. - В: България в света от древността до наши дни, София, 1979, 84-93.

Р. Катинчаров. Периодизация и характеристика на бронзовата епоха в Южна България. - А., 1, 1974, 1-2.

Ст. Ваклинов. Археология. Общ курс. София 1973

Hans-Gunter Buchholz and Vassos Karageorghis Prehistoric Greece and Cypros. An Archeological Handbook. Phaidon 1973

Ivan Panayotov. The Bronze Age in Bulgaria: Studies and Problems. - In: Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaelogy N 22, Prehistory Press 1995, 243-253.

J. Gowlett. Ascent to Civilazation. The Archaeology of Early Man. New York 1990.

M. Gimbutas. The Civilization of the Goddess.Harper San Francisco. 1991

N. Tasic (Ed.) Kulturen der Fruehbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Belgrad, 1984.

Sebastian Morintz. Contributii archeologice la istoria Tracilor Timpurii. I, Bucuresti 1978.

Suedosteuropa zwishen 1600 und 1000 v. Chr. In: Praehisrorische Archaeologie in Suedosteuropa. Band 1. Berlin 1982

Tatyana Shalganova. The Lower Danube Incrusted Pottery Culture. - In: Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaelogy N 22, Prehistory Press 1995, 291-308.

Средства за оценяване:

тест - 2 бр.

участие в дискусии и семинари

реферат