HACB151 Тракийското изкуство

Анотация:

Курсът дава знания в областта на тракийската култура и изкуство. Той е конструиран в две части. В първата част логиката на курса е следната: политическа история, социална структура, идеология, паметници. Запознава с резултатите от последните разкопки и изследвания в областта на тракологията. Основни ансамбли и паметници на тракийската култура.

• Да даде базови знания в областта на тракийската култура

• Да даде базови знания в областта на политическата история

• Да даде базови знания в областта на социалната структура

• Да даде базови знания в областта на идеологията

• Да запознае с основните паметници на тракийската култура

• Да създаде навици в разпознаването на паметниците на тракийската култура

Втората част на курса дава знания в областта на тракийското изкуство. Запознава с хронологическите, предметните, иконографските и стиловите класификации и характеристики на тракийското изкуство. Запознава с основните ансамбли и паметници на тракийското изкуство.

• Да даде базови знания в областта на тракийското изкуство

• Да даде базови знания в областта на иконографията

• Да даде базови знания в областта на стила

• Да даде базови знания в областта на влиянията

• Да запознае с основните паметници на тракийското изкуство

• Да създаде навици в разпознаването на паметниците на тракийското изкуство

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните извори за тракийската история, изкуство и култура

• Основните паметници на тракийсктто изкуство и култура

• Най-новите изследвания в областта на тракийската култура и изкуство

2) могат:

• Да извършват елементарно разпознаване на тракийските паметници

• Да разпознават вносните паметници на тракийското изкуство

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антонов, Д. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Враца. 2007.

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София.УИ Кл. Охридски. 1991.

Венедиков, И. Съкровището от Панагюрище. София.Български художник. 1961.

Венедиков, И. Съкровището от Враца. София. Български художник. 1975.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика от България. София.Български художник. 1990.

И. Маразов. Тракийските ритони. Соэфия.1978.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

И. Маразов. Рогозенското съкровище. София.1996

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".2002.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политическа история на древна Тракия. София.1974.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Фол, В. Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София. Аргес. 1993.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. НБУ.2006.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

- 2 теста в течение на семестъра

- реферат

- участие в семинарите