ADVB203 Символика в рекламните изображения

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Рекламите от гледна точка на семиотиката, като наука за знаците.

• Различните знакови системи в рекламите – на човешкото тяло, на дрехите, цветовете, косата, татуировките и пр.

• Семантичните понятия и стиловите фигури, използвани в рекламите.

• Приложението на синтактиката в рекламите.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• различните знакови системи, използвани в рекламите;

• различните семантични понятия и стилови фигури, използвани в рекламите;

• теориите за идентичност, символно потребление и генериране на значимост.

2) могат:

• да различават и оценяват използването на различните знакови системи в рекламите;

• да анализират реклами от гледна точка на семиотичните понятия – алфабетика, семантика, синтактика;

• да създават реклами, съобразявайки се със знаковостта в техните елементи.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Аскони-издат, С., 2007

2. Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997

3. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки І, С., НБУ, 2001

4. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки, част ІІ, НБУ, София, 2004

5. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, Народна култура, 1991

6. Бидерман, Ханс. Речник на символите. Рива. С. 2003

7. Бренър, Чарлз. Психоанализа. Основен курс, С., Фондация Отворено общество, 1993

8. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. С., Св. Климент Охридски, 1992.

9. Волли, Уго. Реклама и комуникация, в сб. “Семиотиката в действие”, съставител Кристиан Банков, НБУ, 2003

10. Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика. Славена, 2005

11. Доганов, Димитър и Боян Дуранкев. Българска рекламна енциклопедия. Сиела, 2001

12. Доганов, Димитър. Ференц Палфи, Рекламата каквато е, Princeps, С., 1999

13. Егазаров, А., Иллюстрованная энциклопедия символов, Астрель АСТ, Москва, 2003

14. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа, ИК А. Панов, С., 1999

15. Елиаде, Мирча. Образи и символи, ИК “Прозорец”, С., 1998

16. Зийман, Серджо. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., Locus, 2007

17. Кафтанджиев, Христо. Absolut Semiotics in an Absolut World, С., Сiela, 2008

18. Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics. Ciela, 2001

19. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация – презаредена, С., Сiela, 2003

20. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист, С., Принцепс, 1999

21. Павлова, Албена. Знаковата система на цветовете, в: научно електронно списание Медии и обществени комуникации, изд. УНСС, бр. 7, 2010, раздел “Реклама”, Available from: [www.media-journal.info]

22. Павлова, Албена. Косата като знакова система, в: Studia Semiotica, vol I, електронно издание, Available from: [http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=174]

23. Павлова, Албена. Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата, електронно списание Проблеми на постмодерността, том 2, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, SSN:1314-3700

24. Пеневска, Веселина. Пространството като част от човека. София. Св. Климент Охридски, 1995

25. Пийз, Алън и Алън Гарнър. Езикът на тялото, скритият смисъл на думите. Сиела, 2000

26. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата, С., Кръгозор, 2001

27. Тофлър, Алвин, Шок от бъдещето, С., Народна култура, 1992

28. Фаст, Джулиъз. Езикът на тялото. София, Наука и изкуство. 1993

29. Фройд, Зигмунд, Въведение в психоанализата, С., Наука и изкуство, 1990

30. Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума, С., Класика и стил, 2001

31. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том І, ИК “Петриков”. С., 2000

32. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том ІІ, ИК “Петриков”. С., 2000

33. Юнг, Карл Густав. ЕОН (Изследвания върху символиката на цялостната личност), Плевен, Евразия-Абагар, 1995

34. Jewler, J., B. Drewniany, Creative Strategy in Advertising. Wadsworth, 2001

35. Liungman, Carl G., Dictionary of Symbols. 1998

36. Mella, Dorothee. Language of Color. Warner books, 1988

37. Sebeok, Thomas A., Encyclopedic Dictionary of Semiotics (Approaches to Semiotics), 1994

38. Всичко, което откриете в книжарниците, библиотеките и интернет в областта на рекламата, семиотиката и комуникациите

Средства за оценяване:

курсова работа - 50%

представяне (презентация) - 50%