GENB013A Увод в социалната психология

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теории за обяснение на разнообразните форми на социално поведение на човека както и с основните емпирични постижения в областта. Студентите се въвеждат в най-широко изследваните теми от съвременната социална психология и се запознават с методологията на емпиричните изследвания в тази област. Каква е същността на социалното влияние, от какво зависи агресията и алтруизма между хората, как формираме впечатление за другите хора, как си обясняваме причините за поведението им – това са някои от основните въпроси, които се разглеждат в този курс.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Главните изследователски парадигми в социалната психология

• Основните теории за разбиране и обяснение на различни форми на социалното поведение

2) могат:

• Самостоятелно да осмислят и критично да анализират данни от емпирични социално-психологически изследвания.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА:

Елиът Арънсън (2009). Човекът – социално животно. София: Дамян Яков

Допълнителна литература

Андреева, Л. (1988). Социално познание и междуличностно взаимодействие, София

Джонев, С. (1996). Социална психология, София: Софи-Р, т. 2

Brehm, S.S. (1998). Интимните отношения. В: Московичи, С. (Ред.)

Социална психология, т. 1, 286-325

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 30 % 30 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) 40 % 40 %

ТЕСТОВЕ 30 % 30 %

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

ПИСМЕН ИЗПИТ: 100% ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА: УСТЕН ИЗПИТ: ТЕСТ: 100%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Участие в минимум 50% от семинарите.

2. Изготвяне на минимум 2 резюмета или анотации и представянето им на семинар.

3. Най-малко 2 представяния на експерименти на семинар.

4. Попълване на кратки тестове в края на всеки семестър.