PHIB017 Морални дилеми

Анотация:

В курса се въвеждат и изясняват някои от ключовите понятия на етиката като понятията добро и зло, задължение, справедливост, дълг, вина, наказание, съвест, срам, съжаление, прошка и др. чрез разискване и решаване на морални дилеми (ситуации на действие, при които деецът се колебае как да постъпи, но все пак трябва да вземе някакво решение за действие). На анализ се подлагат морални дилеми, взети от философската и художествената литература, киното и историческия опит. Разглеждането на морални дилеми става на базата на изясняването на няколко по-общи понятия като действие, убеждение, желание, мотив, решение, воля, свобода, слабост на волята и др. Целта на курса е студентите да се научат да осъзнават своя собствен морален опит в светлината на основни етически категории и да използват тези категории по философски осмислен начин.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• каква е спецификата на морала като система от норми;

• какъв е общата структура на човешкото действие;

• какъв е смисълът на базовите етически понятия.

2) могат:

• да разбират в какво се състоят основните морални конфликти;

• да използват правилно за целите на анализа и за целите на собственото действие споменатите по-горе етически понятия.


Предварителни изисквания:
• всекидневен морален опит и житейски морални интуиции;

• първични знания за морала и особеностите на моралната регулация на човешкото поведение;

• първични умения за тълкуване и анализ на философски, художествени и изторически произведения



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А) Книги:

Августин: За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята, София 1992.

Аристотел: Никомахова етика, София 1993.

Гришам, Джон: Камерата, изд. Обсидиан, София 1994.

Кант, Имануел: Основи на метафизика на нравите, изд. Наука и изкуство, София 1974.

Макинтайър, Аласдър: След добродетелта, изд. Критика и хуманизъм, София 1999.

Платон: Държавата, изд. Наука и изкуство София 1981.

Рот, Филип: Човешкото петно, изд. Алтера, София 2009.

Сартр, Жан Пол: Екзистенциализмът е хуманизъм, изд. ЛИК, София 1994.

Софокъл: Антигона – в: Софокъл: Трагедии, изд. Народна култура, София 1982, с. 177-233.

Улф, Робърт Пол: За философията, изд. на НБУ, София 2004.

Luttrell, Marcus: Lone Survivor, Patrick Robinson 2009.

McNab, Andy: Bravo Two Zero, Mass Market Paperback 1994.

Б) Филми

Дванадесет разгневени мъже (1957), режисьор Сидни Лъмет.

Камерата (1996), режисьор Джеймс Фоли.

Човешкото петно (2003), режисьор Робърт Бентън

Средства за оценяване:

тест - 40%

писмени задачи - 60%