PHIB009 Условия на познанието и езика

Анотация:

Целта на курса “Условия на познанието и езика” е студентите да се запознаят с основни инструменти и категории на модерната наука. Курсът изхожда от тезата, че общ знаменател на множество философски и научни теории – след антиесенциалисткия обрат в модерната философия (от ХVІІІ век насам) – е мисленето през “условия за възможност”. След като терминът условие за възможност бива въведен през творчеството на Дейвид Хюм и Имануел Кант, демонстрират се метаморфозите и различните приложения на “условията” в различни философски и социалнонаучни контексти.

Задачата е двустранна: студентите да привикнат да мислят категориално, с осъзнаване на ограниченията, които всяка категориалност налага на “предмета си”; да се запознаят с различни проблемни контексти и парадигми в съвременните хуманитарни и социални науки.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? основни категории на съвременната наука

? Разпознават общи черти и видоизменения на трансценденталната парадигма във философията

2) могат:

? По-добре да тълкуват текстове

? Категориално да реагират на проблеми и контексти


Предварителни изисквания:
? Да са преминали през курс по Антична философия или по есенциалистка метафизика.

? Да могат да тълкуват и интерпретират текстове

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Вацов, Д., Онтология на утвърждаването. Ницше като задача, С. 2003.

Витгенщайн, Л., Избрани съчинения, С. 1988.

Гадамер, Х.Г., 1997. Истина и метод. ЕА, Плевен.

Дерида, Ж., 1998. Писмеността и различието. Наука и изкуство, София.

Дюи, Дж., Човешка природа и поведение, ИК “Критика и хуманизъм” 2001;

Джеймс, У., Прагматизмът, ИК “Арета” 1994;

Лиотар, Ж., 1993. Постмодерното, обяснено за деца. ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Кант, Им., Критика на чистия разум, С. 1967.

Остин, Дж., Как с думи се вършат неща, С. 1996.

Рорти, Р., Случайност, ирония и солидарност, С. 1998.

Ръсел, Б., Теория на познанието, С. 1997.

Фуко, П., Археология на знанието, С. 1996.

Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

Хусерл, Е., Увод във феноменологията, С. 1996.

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С.

Средства за оценяване:

1. Реферат;

2. Курсова работа