GENB027 Философия на науката

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на науката като социално значима форма на познавателна активност, отличаваща я от една страна от всекидневното познание, а от друга – от форми на културата като митология, религия, изкуство. В хода на курса студентите ще усвоят основните значения на базови понятия от общонаучния език (научна теория, научен закон, обяснение, експеримент и др.) и ще бъдат въведени в дискусиите, които характеризират съвременната философия на науката, включително дискусиите върху проблеми, с които се сблъскват научните дисциплини психология, екология, науки за земята, исторически науки.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р
 Антон Дончев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво отличава науката като познавателна активност от всекидневното познание и от другите форми на човешката култура (изкуство, митология, религия);

• кои са актуалните дебати, характеризиращи съвременната философия на науката и основните позиции, формирали се в хода на тези дебати.

2) могат:

• да преценяват аргументирано претенциите за научна обоснованост на едно или друго твърдение, теоретична конструкция или обяснение;

• да различават типичните случаи на псевдонаука.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

Поликаров, А. (1996). Логика, философия и методология на науката. София: Изд. на НБУ.

Allhoff, F. (Ed.) (2010). Philosophies of the Sciences. A Guide. London: Blackwell.

Psillos, S., Curd, M. (Eds.) (2008). The Routledge Companion to Philosophy of Science. London: Routledge.

Допълнителна литература

Кругляков, Е. (2001/2003). Пладнешки “учени”. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”.

Кун, Т. (1962/1996). Структурата на научните революции. София: ИК „Петър Берон”.

Макариев, П. (Съст.) (1994). Научното познание. София: Просвета.

Collins, H., Pinch, T. (2001). The Golem. What You Should Know About Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Gardner, M. (1957). Fads and Fallacies in the Name of Science. New York: Dover Publ.

Gould, S.J. (1996). The Mismeasure of Man. New York: Penguin.

Grinell, F. (2009). Everyday Pracice of Science. Oxford: Oxford University Press.

Herrnstein, R. J. and Murray, C., (1994). The Bell Curve. New York: The Free Press.

Jacoby, R., Glauberman, N. (Eds.) (1995). The Bell Curve Debate. Times Books.

Kuipers, T. (Ed.) (2007). General Philosophy of Science. Amsterdam: Elsevier.

Oreskes, N. (1999). The Rejection of Continental Drift: Theory and Method in American Earth Science. Oxford: Oxford University Press.

Oreskes, N., Conway, E. (2010). Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. New York: Bloomsbury Press.

Sarkar, S., Pfeifer, J. (Eds.) (2006). The Philosophy of Science. An Encyclopedia. London: Routledge.

Spencer, R. (2008). Climate Confusion. New York: Encounter Books.

Примерни текстове за анотиране и рефериране

Голдейкър, Б. (2011). Псевдонауката. София: Изток-Запад.

Попър, К. (2003). В търсене на по-добър свят. София: Калъс & Космополит.

Попър, К. (2005). Целият живот е решаване на проблеми. София: Калъс & Космополит.

Спангенбърг, Р., Моузър, Д. (2007). История на науката, т.1 и т.2. София: Рива.

Сейгън, К. (2009). Свят, населен с демони. София: ИК "БАРД".

Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София: Изток-Запад.

Средства за оценяване:

- участие в семинарите (10%)

- резюме на научен текст (10%)

- реферат на научен текст (20%)

- два теста (60%)