GERB418 Практически немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво B1.2, залегнали в Европейската езикова рамка.

Курсът цели да обогати знанията по немски език на студентите, както и комуникативните им стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и и продуктивна компетентност по писмена и устна реч.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Владимира Петрова-Тинкова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво B1.2

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да се справят в ежедневни ситуации;

• основната граматика на езика.

2) могат могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво В1.2

• да разбират основната информация, когато се говори на стандартен немски език по познати теми.

• да се справят в повечето ежедневни ситуации

• да водят разговор по познати теми; да описват цели, мечти и др.

• да аргументират накратко своите цели и планове

• да разбират автентични писмени и устни документи

• да водят лична кореспонденция
Предварителни изисквания:
Студентите трябва добре да са усвоили материала, преподаден в курс GERB318.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Хората днес
 2. Жилище и начин на живот
 3. Здравословно състояние Хранене Стрес
 4. Свободно време и забавления
 5. Учене през целия живот Учене с компютри
 6. Професионални портрети Бъдещата професия Необичайни професии Кандидатстване за работа
 7. Междинен тест
 8. Форми на съжителство Голямата любов Приятелство чрез мрежата
 9. Почивка Организирани почивки По-различната почивка Рекламни проспекти
 10. Пазаруване Навици за пазаруване Рекламиране по телефона Стратегии за разговор по телефона
 11. Природа Околна среда Опазване на околната среда Водата
 12. Трениране на репродуктивните речеви умения: Слушане с разбиране
 13. Трениране на репродуктивните речеви умения: Четене с разбиране
 14. Трениране на продуктивните речеви умения: Говорене Писане
 15. Финален тест (писмен и устен)

Литература по темите:

Основна:

Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Sicher B1+, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber 2013

Допълнителна:

- Aspekte B1 + , Kotian, Schmitz, Sieber, Sonntag, Klett/Langenscheidt 2007

- Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike: Klipp und Klar (Grundstufengrammatik), Klett Verlag 2004

- Buscha A., Szita S., Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag 2011

- Johannes Gerbes, Frauke van der Werff: Fit fürs Zertifikat B1, Lehrbuch mit integrierter Audio-CD, Hueber Verlag 2015