OOLE411 Английски език, B1.2

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Основна цел на курса е усвояването на знания за езика и умения за неговата ефективна употреба в различен контекст и съответстващи на равнищe В1.2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. С оглед на динамично променящата действителност и очакваните от пазара на труда нов тип езикови умения, курсът развива и основни «умения на 21-ви век», за работа в академична и (мултикултурна) професионална среда.

Тази цел предполага:

1. Усъвършенстване на уменията за академично четене, писане, слушане и говорене;

2. Обогатяване на специализирания език и речник, съответстващ на изучаваната и свързаните с нея специалности;

3. Усъвършенстване на уменията за писане на добре структурирани и аргументирани писмени изложения без плагиатство;

4. Усъвършенстване на уменията анализ, интерпретация и систематизация на материали за четене/слушане от общ и специализиран характер;

5. Усъвършенстване на устната и писмена комуникация с чуждестранни студенти и преподаватели в родна и/или чуждестранна среда;

6. Усъвършенстване на «умения на 21-ви век»:

- критично мислене и разбиране на актуални теми от нашето съвремие;

- Soft-skills: ефективна комуникация при работа в екип, в и извън учебната среда;

- информационна и дигитална грамотност: изграждане на базови умения за подбор и критична оценка на информация (извлечена от различни електронни медии), със съответстващо ниво на сложност.

- автономно учене: развиване на уменията за самостоятелно учене чрез усвояване на способността за планиране, самонаблюдение и самооценяване с цел подобряване ефективността на усвояване на знания и умения по чужд език.

- утвърждаване на нагласите за учене през целия живот;

- ефективно общуване в- и адаптивност към професионална среда

При достигане на нивото, студентите могат да преминат в курс OOLE 511 (B 2).

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Ива Митрева  
преп. Вержиния Велкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да пишат добре структурирани и аргументирани писмени изложения без плагиатство

• да общуват устно и писмено с чуждестранни студенти и преподаватели в родна и/или чуждестранна среда

• да мислят критично на чужд език, да изразяват и защитават мнение с аргументи и доводи

2) могат:

• да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

• да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

• да разбират текстове, съдържащи често употребявана всекидневна и професионална лексика.

• да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

• да съставят несложен свързан текст на познати теми.

• да водят лична кореспонденция, като описват събития и впечатления


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат завършен курс на ниво B1.1 или да имат съответните знания и уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Keynote Intermediate, CENGAGE Learning Custom Publishing; Student Manual/Study Guide edition (February 26, 2016)

• English Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English

• Oxenden, C. et al. (2005) New English File, Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

• Oxenden, C. et al. (2012) English File Third Edition,Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

За формиране на оценка от текущо оценяване от студентите се изискват общо четири текущи оценки. Оценката за присъствие и участие се поставя при присъствие в минимум 50% от занятията през семестъра по следната скала:

Отличен (6) Участва активно и редовно в дискусиите. Редовно поема инициатива за участие. Справя се успешно с поставените в час задачи. Напълно отговаря на изискванията за нивото.

Мн. добър (5) Участва редовно в дискусиите, понякога поема инициатива. Справя се добре с поставените в час задачи, понякога има пропуски/грешки, които не затрудняват разбирането значително.

Добър (4) Включва се в дискусиите, но има нужда от подканяне/ допълнителна помощ. Изпитва известни затруднения при справяне с поставените в час задачи.

Среден (3) Необходимо е усилие от страна на преподавателя за включване на студента в общите дейности и задачи. Трудно се справя с поставените задачи.

Слаб (2) Присъствието е формално. Занимава се основно със странични дейности (чат, социални мрежи и т.н.). При опит от страна на преподавателя да го включи в дейностите, реагира с нежелание/ не може да се включи адекватно. Езиковите знания и умения не отговарят на нивото.