GENB011 Антропология

Анотация:

Курсът въвежда студентите в антропологичната проблематика - изучаването на човека в неговата цялост. Разглеждат се въпроси, свързани с биологичното, културното и социалното различие. Дискутират се исторически и географски разнообразни форми на адаптация към околната среда, на икономически практики и стратегии, на форми на политическа организация и управление. Представят се основни въпроси относно етапите на израстване на човека - раждане, израстване и съзряване, старост, отношения между възраст и пол, обучение в култура, нейното предаване и трансформация, брачни и родствени категории, социални и политически структури и йерархии и др. Очертава се мястото на антропологията сред другите науки, както и приложимостта на антропологичното знание в практиката. Проблематиката се представя чрез разглеждане на примери от различни исторически периоди, социална среда (град, село, племе, държава) и културни региони и ареали (Африка, Северна и Латинска Америка, Европа, Азия, Австралия и Океания).

• основни понятия: природа, култура, общество; човекът в неговото единство и разнообразие; околна среда и форми на адаптация; икономическа антропология, политическа антропология, родство, брак и сексуалност; пол, възраст и социална реализация; жизнен цикъл и социализация; религия, магия, ритуал; теренна антропология, етнография; културни зони и ареали; приложна антропология

• основни факти и реалии: антропологичен терен; общества и култури в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия и Океания; ловци и събирачи, земеделци, скотовъдци, номади и уседнали народи, племе, клан, каста, йерархия, власт, норма, закон, вожд, държава, табу, санкция, икономически обмен, производство, разпределение, домакинство, домашна икономика, пол, възраст, родство, социализация, анимизъм, тотемизъм, магия, инициация, брак, смърт, ритуал.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Предмета и метода на антропологията и мястото й в системата на човешкото познание

• Основни термини, понятия и реалии от различни области на антропологията

• Основни школи и изследователи в антропологията, значими трудове

• Имат базисни познания от различни области на антропологията (адаптация и околна среда, икономика, политика, религия, родство, пол, възраст, жизнена реализация, социална йерархия, приложна антропология) и от различни културни зони и ареали (Европа, Африка, Латинска Америка и др.)

2) могат:

• Да използват в устно изказване и писмен текст основни термини и понятия от областта на антропологията

• Да четат разбиращо специализиран антропологичен текст

• Да дискутират и анализират антропологични филми

• Да подготвят самостоятелно различни видове научен текст в областта на антропологията (анотация, резюме, библиография, реферат, есе)

• Да свързват наученото с актуални процеси в обществото и културата; да открояват приложимостта на придобитото знание


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература:

Монаган, Джон и Питър Джъст. Социална и културна антропология. Много кратко въведение. Изд. «Захарий Стоянов», С. 2005 (278 с.).

Значими имена в антропологията. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2004

Значими имена в антропологията -2. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2006

Ловци на умове. Лекции по антропология, 1-4 , НБУ, 2001-2003-2008-2010

АВС на етнологията. Т. 1. С., 1996

Мос, Марсел Опит върху дара. С., 1990

Препоръчителна литература:

Дъглас, М. Чистота и опасност.С., 2002

Ериксен, Т.Х. и Ф.С. Нилсен. История на антропологията. С., 2006

В паяжината на смисъла (съст. Борис Николов и Румен Даскалов). София: Лик, 2000.

Търнър, В. Ритуалният процес. С., 1999

Маска и ритуал (И. Бокова, Г. Краев – съст.). НБУ, 1999, София.

Допълнителна литература:

Баландие, Жорж Политическа антропология. С., 2000.

Вебер, Макс Протестантската етика и духа на капитализма. С., 1999 г.

Годелие, Морис. Тяло, родство, власт. София, СУ, 2000.

Гоше, Марсел. Разомагьосването на света. Политическа история на религията. Женифер Хикс, 2001.

Гуди, Джак. Европейското семейство. Лик, С., 2005.

Дюркем, Емил. Елементарни форми на религиозен живот. С., 1996.

Дюркем, Емил. Избрано. ИК “Критика и хуманизъм”, С. 1994.

Евтимов, Иван Въведение в науките за човека, С. 2007 г.

Елиаде, Мирча. Митът за вечното завръщане. С., 1995

Живков, Тодор Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Идеи в културологията. Т. 1, С. 1990

Крейпо, Ричли Х. Културна антропология. София, “ЛиК”, 2000 г.

Леви-Строс, Клод. Дивото мислене. Плевен, 2002

Леви-Строс, Клод. Структурална антропология. ИК “Христо Ботев”, С., 1995

Леви-Строс, Клод. Структура на мита (редактор Любен Сивилов). Изд. “София – С.А.”.

Образът на другия на Балканите. Надя Данова и др.- съст. С., 1995

Радклиф-Браун, А. Структура и функция в примитивното общество. Лик, С., 1997.

Ремонд, Рене. Религия и общество в Европа. Есе за секулаизацията на европейските общества през 19 и 20 в. (1789-1998). Лик, С., 2006.

Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. София, 1998, Университетско издателство

Списание „Български фолклор” – тематични книжки:

Градът – БФ, 1991

Идентичността - Български фолклор, 1998, кн. 1-2

Град и наследства – Български фолклор, 2004, 1-2

Родова памет и фолклорна култура – Български фолклор, 2005, кн.3

Конструирането на Европа: миграция, европейска интеграция и културна идентичност – Български фолклор, 2009, кн.2

Тодорова, Мария. Балканското семейство. Историческа демография на българското общество през османския период. Изд. Amicitia, 2002, С.

Христоматия по културна антропология – APL376 (И. Бокова – съст.) – Библиотека на НБУ.

Auge, Marc, Jean-Paul Colleyn. L’anthropologie. PUF, 2004, P.

Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie. Pierre Bonte, Michel Izard. PUF, 2004

Ember, Carlo R. and Ember, Melvin. Anthropology. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988

Friedman, Johnathan (ed.). Anthropological Theory, London, SAGE, 2001

Kottak, Conrad. Anthropology: The Exploration of Human Diversity. New York, McGraw-Hill, 1991

Kuper, Aadam. Anthropology and Anthropologists: The Modern Brittish School. London, Routledge, 1996

Laplantine, Francois. L’anthropologie. Payot, 1995

Pavanello, Mariano. Fare antropogia.Metodi per ricerca etnografika. Zanicelli, 2009.

Riviere, Claude. Introduction a l’anthropologie. Hachette superieur 2007

Антропологични филми: Жерка (2003), Сурва (2006), Да се влюбиш във вълната (2008) «Карнавал по окситански» и др.

Средства за оценяване:

анализ, дискусия, тест, есе, реферат, тест