BCLB300 Увод в западноевропейската литератра

Анотация:

В курса по Увод в западноевропейската литература (30 лекционни часа, едносеместриален)се изясняват основни проблеми свързани с развитието и особеностите на литературния процес в страните от Западна Европа, както и въпроси от по-общ теоретичен характер.

Проследяват се в типологичен план основните литературни естетики от Средновековието до съвременността.

Разглеждат се в съпоставителен план основните литературни процеси в отделните Западноевропейски страни.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят: основните тенденции в развитието на литературата в страните от Западна Европа; най-важните литературно- естетически направления…и конкретни техни представители.

Могат: да боравят с литературни текстове от различни жанрове и епохи; да боравят с основни литературни понятия.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат широка обща култура и интереси в областта на литературата и културата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Естетика и литературен жанр. Структурни особености и специфика на отделните литературни жанрове – лиричен, драматичен, повествователен. Основни аспекти на литературната критика генетична (социологична и психо-биографична) и иманентна (тематична, структурална, семиологична психо-аналитична)
 2. Средновековна литература. Обща характеристика. Периоди в литературното развитие през Средновековието.
 3. Основни средновековни жанрове. Митологичен дофеодален епос (ирландски, скандинавски, англосаксонски). Епични песни (френски, испански, немски). Рицарско-куртоазна литература(лирична и повествователна). Литературата на градовете. Жанрова специфика. Средновековен театър и драма. Църковно-христианска литература.
 4. Характер на Европейския Ренесанс. Проторенесанс и Ренесанс. Социо-политически контекст. Философски и естетически контекст. Особености на хуманизма през Възраждането. Ролята на Античната литература и култура.
 5. Основни периоди в литературното развитие на Ренесанса. Характер на литературата през Възраждането в отделните западноевропейски страни. Типологични сходства и национални особености.
 6. Западноевропейската литература в края на 16 и през 17 век. Основни литературни течения. Философи естетически възгледи на италианския барок. Рационализмът на Декарт и характера на френския класицизъм. Литературните жанрове на класицизма и барока. Характер на реалистичните тенденции.
 7. Основни аспекти в развитието на литературата в отделните Западноевропейски страни (Франция, Англия, Испания, Германия, Италия)
 8. Философия и естетика на Просвещението. Особености на литературните направления и еволюцията на жанровете. Теми и проблеми. Характер на просветителския реализъм. Сатиричен роман. Буржоазна драма. Есдтетиката на сантиментализма. Епистолярен роман.
 9. Романтизъм. Философски и естетически възгледи. Романтизмът в контекста на литературното развитие. Средновековие и Романтизъм. Просвещение и романтизъм. Основни теми и проблеми.. Характер на романтичния конфликт и проявата му в отделните литературни жанрове.Особености на романтичната фабула. Специфика на литературните жанрове: поезия (лирична, философска, социална), роман (психологичен, исторически, социален, фантастичен), драма (историческа и психологична)
 10. Романтизъм. Философски и естетически възгледи. Романтизмът в контекста на литературното развитие. Средновековие и Романтизъм. Просвещение и романтизъм. Основни теми и проблеми.. Характер на романтичния конфликт и проявата му в отделните литературни жанрове.Особености на романтичната фабула. Специфика на литературните жанрове: поезия (лирична, философска, социална), роман (психологичен, исторически, социален, фантастичен), драма (историческа и психологична)
 11. Основни тенденции в развитието на романтичната литература в отделните Западноевропейски страни (Франция, Англия, Германия)
 12. Философски възгледи и естетически принципи на реализма. Наука и литература. Периоди в развитието на реализма през 19 век и 20 век. Реализъм и романтизъм. Реализъм и позитивизъм. Реализъм и натурализъм.Основни теми и проблеми.Отношението индивид-среда. Структура на реалистичния текст – интрига, герой, конфликт.
 13. Характер на реализма в отделните западноевропейски страни. Реалистичният роман и драма. Натуралистичната режисура и постановка (Франция, Германия, Англия)
 14. Философска и естетическа основа на символизма. Възгледите на символистите за синтетичния характер на литературата. Ролята на музиката и изобразителното изкуство. Особености на символа и функцията му в литературния текст. Символистична образност и език. Теми и проблеми. Символизмът като парижко явление с интернационален характер и проявата му в Западноевропейските страни (Франция, Германия, Италия, Англия)
 15. Авангардните естетики през 20 век. Философски и естетически възгледи. Символизъм и авангардизъм. Модернизъм и авангардизъм. Специфичните особености на отделните авангардни естетики( немски експресионизъм, италиански футуризъм, кубо-футуризъм, дадаизъм, френски сюрреализъм) и естетическите им сходства. Теми и проблеми. Структурни принципи. Театърът на абсурда и Новия роман като проява на авангардните тенденции след Втората световна война. Постмодернизъм. Характер на литературните жанрове.

Литература по темите:

1. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература, Първа част, София, Сиела, 2000г.

2. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература, Втора част, София, Кръгозор, 2003 г.

3. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература,

Трета част, София, Сиела, 2005 г.

Средства за оценяване:

Форми на оценка: тестове и устен семестриален изпит