TCMB414 Микропроцесори, микроконтролери и хетерогенни изчислителни архитектури

Анотация:

Курсът цели да даде обща представа относно създаването, развитието и актуалното състояние на съвременните микропроцесорни архитектури. Разглеждйт се основни блокови схеми на класически 8/16/32/64 битов микропроцесор и фамилии чипове Intel 8080. Разглеждат се архитектура на микроконтролери PIC/AVR/ARM. Архитектура на основни модели сигнални процесори. Обсъждат се съвременни разпределени и хетерогенни изчислителни архитектури. Дават се примери и се правят упражнения за спецификата на програмиране на тези устройства с машинен език, асемблер, С, включително дизасемблиране на вградените програми, симулиране и дебъгване.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ще знаят:

Основни фамилии съвременни микропроцесори, микроконтролери, сигнални процесори, програмируеми логически схеми, хетерогенни и разпределени изчислителни системи.

Ще могат да намират, четат и разбират техническа документация свързана с различни микропроцесори и др.

Ще разбират какво представляват основните компоненти на една процесорна архитектура, как функционира контролера и т.н.

Ще познават основния набор инструкции, ще разбират какво представлява машинния език, асемблера, дизасемблера и т.н.

Ще познават основни периферни компоненти, като: памети, шинни интерфейси, контролери за достъп до паметта, портове и др.

ще могат:

Да програмират на асемблер и С, да дизасемблират и дебъгват стандартни програми за микроконтролер.

Да сглобават стандартна компютърна конфигурация: процесор, памет, входно изходни интерфейси, да програмират стандартен вход и изход, да свързват входно изходни устройства, като АЦП, ЦАП и др.

Да програмират по-сложни компютърни системи на ниско ниво.

Да програмират компютърните системи с операционни системи в реално време.
Предварителни изисквания:
Общообразователна подготовка работа с компютър и интернет. Желателно е да имат базови познания по Windows, Linux операционни системи, да могат да инсталират и конфигурират софтуер, работа със сигнални анализатори, логически пробници, осцилоскопи, сигнал генератори, да могат да четат и разбират блокови електронни схеми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

записки на лектора

фирмена литература

PIC microcontrollers, Nebojsa Matic, http://academic.cankaya.edu.tr/~o.gazi/PICbook.pdf

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/179.pdf

Средства за оценяване:

ТЕСТ 3х20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%