TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с:

- Основните закони на преобразуване и разпространение на електромагнитната енергия в пространството-

- Особеностите на разпространение на радиовълните с различна дължина на вълната.

- Изборът на работна честота при проектиране на наземни и спътникови радиотрасета.

- Видовете антени, основните им параметри и диаграма на излъчване/приемане/.

- Съгласуване, настройка и измерване на антените.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
доц. Анушка Станчева  д-р
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1/ знаят:

- принципите на преобразуване на ВЧ енергия в електромагнитно поле и излъчването му в пространството, както и особеностите на разпространение на радиовълните.

- методите на съгласуване и настройка на антените.

- да измерват основните параметри на антените.

2/ могат:

- да направят избор на антенна система, при избрана система за радиовръзка.

- да правят прогнози за разпространение на радиовълните в определено направление.

- да проектират прости приемно-предавателни антени.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- математика;

- физика;

- основи на електротехниката;

- основи на електроника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Общи понятия за електромагнитни вълни/ЕМВ/. Излъчване и приемане на ЕМВ. Основни физически свойства на радиовълните. Видове. Напрегнатост на полето.
 2. 2. Разпространение на радиовълните в различни физични среди.
 3. 3. Антенно-фидерни устройства: - параметри и режими на дълги линии - основни характеристики на антените
 4. 4. Видове антени: класификация и конструкции
 5. 5. Софтуерно проектиране на антени.
 6. 6. Методи за захранване на антени. Еквивалентна антена.
 7. 7. Разпространение на радиовълните:повърхностни и пространствени радиовълни.Строеж и състав на земната атмосфера.
 8. 8. Измерване входният импеданс на антена.
 9. Първи тест.
 10. 10. Особености при разпространение на радиовълни с честоти над 30 MHz. Особености при разпространение на радиовълни с честоти под 30 MHz.
 11. 11. Настройка и насочване на антена.
 12. 12. Методи за изследване на йоносферата. Радиопрогнози.
 13. 13.Определяне прохождението на радиовълните.
 14. 14. Въздействие на ЕМВ върху биологични обекти. Мерки за безопасност.
 15. Втори тест.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Александров, А., Стефанова,Т. Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, Изд. "Аскони", София, 2014.

2. Верещагин, Е. Антенны и распространение радиоволн.

3. Несторов, Г. Физика на ниската атмосфера. Изд. БАН, Сф., 1969.

4. Серафимов, К.Физика на средната атмосфера. Изд. БАН, Сф.,1 970

5. Шинев, Х., Е. Алтимирски, Разпространение на електромагнитните вълни. Техника, Сф., 1977.

6. The ARRL Antenna Book, 22-th Edition, 2004

7. The ARRL Radio Auroras Book, 2004

8. The ARRL,The NEW Shortwave Propagation Handbook, 2000

9. WWW.KUNSTMANEN.NL

10. WWW.ARRL.ORG/antennas

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ .......................60 % ПИСМЕН ИЗПИТ.......80 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ.............10 % УСТЕН ИЗПИТ........20 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ............ % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ.... %

ЕСЕ........... .................. %

РЕФЕРАТ.......................... %

КАЗУС............................ %

ДРУГИ: лабораторни упражнения..30 %