LOGB400 Практически аспекти на терапевтичната дейност при кохлеарна имплантация

Анотация:

Настоящият курс си поставя за цел да разшири теоретичните познания и практическа подготовка на студенти по логопедия чрез придобиване на компетенции за работа с кохлеарно имплантирани деца, младежи и възрастни. В съдържанието на курса са включени въпроси от областта на клиничната аудиология и рехабилитацията на слуха и говора; разглеждат се основните методи, стратегии и техники на работа с потребители на кохлеарно имплантни системи от различни възрасти. Студентите ще придобият не само знания за спецификата и особеностите на терапевтичната дейност в различните й етапи (предоперативно и постоперативно), но и умения за планиране на клиничната подкрепа, съобразно индивидуалния профил на имплантираните.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия в областта на слухово-речевата (ре)хабилитация при деца с кохлеарна имплантация

• Методите за диагностика на слуха

• Основните подходи, методи и техники за слухово-речево стимулиране и развитие при кохлеарно имплантирани деца

• Компонентите на клиничната терапевтична програма за развитие на слуха и езика

2) могат:

• Да прилагат усвоените теоретични знания в практическата работа с кохлеарно имплантирани деца, младежи и възрастни

• Да планират дейността си от гледна точка на поставените цели и задачи, пряко свързани с равнището на развитие на слуховото възприятие и езиковата система

• Да организират терапевтичния процес съобразно индивидуалните особености на индивидите с различна степен на слухово нарушение

• Да работят в мултидисциплинарен екип от специалисти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Асенова К., В. Цветков, Зеленска. Кохлеарна имплантация. Основни принципи при селекция на пациенти. Мединфо.

http://www.medinfo-bg.com/admin/upload/132-1207300908-ea063c6be203561626de39af73f49e5d.pdf

Балканска Н. Кохлеарната имплантация в детска възраст- приложение, рехабилитация, обучение. Парадигма, София, 2009.

Балканска Н. Методи за развитие на слуховото възприятие и речта при децата с увреден слух. сп. Педагогика бр.6/2007.

Дионисиева, К. Глухотата в детска възраст: ранно откриване и въздействие. София, 1996

Петкова-Василева Р., Ц. Попзлатева. Кохлеарна имплантация и динамика на слуховата перцепция. Сборник по клинична и консултативна психология, под ред. В.Матанова, 2012

Cooper H., L. Craddock. Cochlear Implants: A Practical Guide. Whurr Publishers Limited, 2006

Lorthern, J. Hearing Disorders. Allyn and Bacon, 1995

McCormick B., S. Archbold. Cochlear implants for young children: the Nottingham approach to assessment and rehabilitation. Whurr Publishers Limited, 2003

Средства за оценяване:

1. тест;

2. презентация на индивидуален случай;

3. логопедична сесия