INTB032 Дизайн на мебели - II част

Анотация:

Курсът има практическа насоченост и цел да развие у студентите технически способности и творческо мислене в областта на мебелния дизайн. Обучението се концентрира върху запознаването със спецификите за изграждане на мебелите в интериора и функционалното им приложение. Курсът се фокусира върху изграждането на креативно и нестандартно мислене при изработването на мебели за интериорна среда. Има за цел изработването на проект за мебел по индивидуален проект. Формира практически умения при разработването на чертеж и макет. В края на семестъра студентите изготвят и представят портфолио с идейни скици, чертожна схема и изработен макетен модел на авторска мебел предназначена за интериор.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Съвременни дизайнери в областта.

• Съвременни тенденции в мебелния дизайн.

• Основни принципи и етапи за изработка на макет за авторска мебел.

2) могат:

• Да изготвят идейни скици по зададена тема.

• Да проектират дизайнерска мебел

• Да разработват цялостен дизайнерски проект за дадена мебел.


Предварителни изисквания:
Базови познания свързани с проектиране и рисуване

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: мебелен дизайн
 2. Съвременни продуктови дизайнери
 3. Задача за разработване
 4. Модулни системи в мебелите
 5. Текущо оценяване
 6. Задача за разработване
 7. Проучване
 8. Разработване на авторска мебел: скици
 9. Текущо оценяване
 10. Разработване на авторска мебел: чертеж
 11. Разработване на авторска мебел: подготовка за макет
 12. Анализ на задачата
 13. Разработка на макет
 14. Разработка на макет
 15. Крайно оценяване

Литература по темите:

•Авторски колектив, Ергономия за дизайна, Централен институт за промишлена естетика, София, 1989

• Бойчев, К., Цветков Е., Калайджиев И., Грозев О., Интериор, Техника, София 1993

• Ларченко Д., Келле Пелле А., Интериор, София 2009

• Нойферт Е., НОЙФЕРТ, Архитектурно проектиране, София 2007

• Райчева Р., Архетипи в историческото развитие на мебелите. Авангард Прима, 2014

• Сервер Ф., ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-АТЛАС, София 2008

• Hudson, J. 1000 new designs and where to find them, Laurence king publishing, London 2006

• Miller, J. Furniture-world styles from classical to contemporary. Dorling Kindersley Limited, London 2011

• Pile J., A history of interior design, John Wiley & sons, New Jersey 2009

• Pile, J. Furniture, modern+postmodern: design+technology. John Wiley & Sons. USA 1990

• Yates, S., King, C., Bridge, M. An encyclopedia of furniture. Grange books. London 1997

Периодични издания:

• АBITARE

• Boca Design & Architectural Review Magazine

• Bravacasa

• DOMUS

• FRAME Magazine

• INTERIOR DESIGN Magazine

• Мебелен дизайн

• Дизайн, материали, технологии

Електронни материали:

• Лекции, качени в системата MOODLE и др.,

Средства за оценяване:

Оценяването се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките от всички поставени задачи.