INTB027 Методика на дизайна - II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• целта на курса е да разшири и затвърди придобитите във „Методика на дизайна І” познания, свързани с методиката на дизайнерското проектиране;

• в процеса на обсъждане на дизайнерски разработки, анализ на вариантни решения и дизайнерски концепции, да даде на студентите въвеждащ комплекс от познания и водещи принципи за процеса на анализиране, проектиране и представяне на решения за интериорна среда;

• да даде въвеждащи познания за проектирането на елементи за обзвеждането и взаимовръзката между функция, естетика, конструкция, технология;

• да запознае студентите с основни термини и понятия в областта на интериорния дизайн;

• да развие тяхното дизайнерско мислене и умения.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи на дизайнерското проектиране;

• основните зависимости и принципи при зониране и проектиране на дизайн за интериорна среда и на изделия за нея;

• основни принципи за изграждане на цветовия климат в интериора;

• основни понятия и термини в областта на интериорния дизайн.

2) могат:

• да анализират дизайнерски проекти;

• да осмислят поставения дизайнерски проблем

и да изготвят задания за дизайнерско проектиране;

• да проектират дизайн за интериорна среда и елементи за обзавеждането й, съобразени с функцията, естетиката, конструкцията;

• да проектират цветовия климат на интериорната среда;

• да визуализират и документират своите проекти чрез рисунки, чертежи и схеми;

• да представят и защитават своите разработки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към интериорния дизайн;

• познания по проектиране, конструиране, материалознание;

• познания по теория на композиция и формоизграждане;

• изобразителни и пластични уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поставяне и уточняване на задачите за семестъра. Уточняване на срокове и изисквания
 2. Етап І – „Проучване“ Анализ на съществуващи образци
 3. Зониране на интериора. Основни зависимости при проектирането на обществена и домашна интериорна среда.
 4. Цветът в интериора
 5. Задание за дизайнерско проектиране
 6. Анализ на резултатите от направените „Проучвания” и изготвените „Задания”.
 7. Етап ІІ – „Идеен проект“
 8. Графично изследване
 9. Разработка на интериора във връзка с архитектурните пространства и обкръжаващата среда
 10. Представяне на готовите идейни проекти – обсъждане
 11. Представяне на проект за интериор - границата между хаоса и хармонията. дискусия
 12. Етап ІІІ – „Работен проект“
 13. Изготвяне на документация на работен проект
 14. Изготвяне на документация на работен проект
 15. Представяне и защитаване на дизайнерски проект

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

• ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

• Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

• Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

• Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

• Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

• Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

• Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.