SECB022 Икономика, бизнес, сигурност

Анотация:

Курсът “Икономика, бизнес, сигурност” съдържа структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, включващо дефиниране и интерпретиране на понятия, класификации, политики, процедури, методи, модели и инструменти в икономическия аспект на сигурността на бизнеса.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем систематизирани знания с практическа насоченост към същността на основни икономически зависимости, определящи поведението на бизнеса при търсене и постигане на сигурност.

Основните задачи пред обучението се определят като:

• усвояване на основни общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от икономическата теорията и теорията на корпоративната сигурност.

• усвояване до степен на практическо прилагане на приложни концепции, модели и методи от сферата на икономиката и бизнеса с акцент върху сигурността.

Методологията на обучението съчетава добри практики и утвърдени стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии за затвърждаване, разширяване и практическо прилагане на получените знания. Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват есе и реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателите и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. При изпълнение на формите за текущо оценяване студентите имат право да се освободят от семестриален изпит. Във всички други случаи курсът завършва с изпит в две части – писмен и устен.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Тилчо Иванов  д-р
проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията на икономиката и корпоративната сигурност;

• основни практико-приложни концепции и методи за управление на бизнеса по достатъчно сигурен начин и динамичнаикономическа среда.

2) могат:

• да създават концептуални и практически ориентирани модели на процеси и системи, свързани със сигурността на корпоративния бизнес;

• да прилагат различни аналитични методи при изследване на проблемите на сигурността на корпоративния бизнес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на икономиката и сигурността;

• за прилагане на аналитични методи и провеждане на изследвания, насочени към проблеми на сигурността на икономиката и бизнеса.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Икономически основи на политиката и стратегията за сигурност
 2. Заплахи и рискове за икономическата сигурност
 3. Разполагаеми ресурси за сигурност и отбрана
 4. Планиране, програмиране, бюджетиране в сектора за сигурност и отбрана
 5. Обществени поръчки и аквизиция в сектора за сигурност и отбрана
 6. Отбранителна индустриална и технологична база
 7. Изследвания, развойна дейност и инвестиране в системата за сигурност и отбрана
 8. Международни икономически сравнения на политиката за сигурност
 9. Икономика на трансформацията в системата за сигурност и отбрана
 10. Перспективи на националната икономическа сигурност
 11. Въведение в сигурността на бизнеса, корпорациите, малките и средни предприятия
 12. Заплахи, рискове и цели на корпоративната сигурност
 13. Управление на корпоративния финансов и организационен риск. Непрекъснатост на бизнеса
 14. Организационна структура на системата за управление на корпоративна сигурност
 15. Информационно-аналитична дейност в интерес на корпоративната и ирмена сигурност
 16. Принципи на системата за фирмена сигурност
 17. Структурни модели на система за фирмена сигурност
 18. Човешкият фактор в системата за фирмена сигурност
 19. Същност и характеристики на частната охранителна дейност
 20. Нормативен аспект на частната охранителна дейност

Литература по темите:

1. Грийнууд, Д., Разпределение и управление на ресурси в отбраната: западният модел, УИ „Стопанство”, С., 1997.

2. Иванов, Т., Икономика на отбраната, УИ „Стопанство”, С., 2002

3. Иванов, Т., Икономическа устойчивост на отбраната, УИ „Стопанство”, С., 1996

4. Гербер Й., Европейската военна икономика и глобализацията, УИ “Стопанство”, С., 1999

5. Найденов Б., Дж. Хайденрих, Национална сигурност и военна доктрина на Р. България, “Фенея”, С., 1999

6. Цонков, Н., Икономическа сигурност и икономическа политика, Изд. „Сиела”, С., 2014

7. Берли, А.А., Г. К. Мийнс, Модерната корпорация и частната собственост, Изд. Гущеров и син АД, 2012

8. Георгиев, Ил., Корпоративно управление, Изд. АИК в България, С., 2008

9. Сандев Г. Б., Стратегии за сигурност на фирмата, Изд. „Шумен”, Шумен, 2006

10. Христов, В., Корпоративен икономически анализ, ЕКИУ, Пловдив, 2007

11. Чипев, Пл., Предизвикателства пред корпоративното управление в България, принципи и добри практики, проблеми и решения, ресурси, CRC, С., 2012

12. Silva, R., K. Silva, E. Gunn, Program Planning and Evaluation for the Public Manager, Waveland Press, 1997