SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред

Анотация:

Курсът "Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред" е аудиотрен курс, който се предлага за изучаване в I -ва част на бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност" на НБУ.

Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на отделни основни теми от областта на управлението на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред в Република България и решаване на практически задачи да запознае студентите с теоретичните и практико-приложни аспекти на системите за управление на човешките ресурси в тях. Българските служби за сигурност и обществен ред се характеризират с висока степен на автономност и липса на едини механизми за координиране и прилагане на обща държавна политика и общо законодателство при управлението на тези ресурси.

Обект на изучаване са системите за управление на човешките ресурси в:

Службите за сигурност

• Държавна агенция "Разузнаване" към Министерски съвет;

• Националната служба за охрана към президента на Република България;

• Държавна агенция "Национална сигурност" към Министерски съвет;

• Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР;

• Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР;

• Служба "Военно разузнаване" на Министерството на отбраната;

• Държавна агенция "Технически операции" към Министерски съвет;

• Органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Службите за обществен ред

• Главна дирекция "Национална полиция" на МВР;

• Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма",

• Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР;

• Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР;

• Областните дирекции на МВР;

• Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната.

Предмет на изучаване са:

- същността, организацията и управлението на човешките ресурси в отделните служби за сигурност и обществен ред в Република България;

- практическите дейности за набиране, подбор, назначаване, обучение, кариерно развитие, възнаграждение и осигуряване на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

ас. Петър Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са целите и функциите на системите за управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред и каква е организацията и управлението на дейностите за планиране, подбор, назначаване, обучение, атестиране, професионално развитие, възнаграждение, социално и материално осигуряване на служителите.

2) могат:

• да разграничават спецификите в системите за управление на човешките ресурси в отделните служби за сигурност и обществен ред в Република България и да изработват собствени тези за усъвършенстването им.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания и/или умения от областта на теоретичните и практико-приложни аспекти за управлението на човешките ресурси в публичната администрация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, методология и система на курса "Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред"
 2. Система на службите за сигурност и обществен ред в Република България
 3. Длъжности в службите за сигурност и обществен ред
 4. Набиране, подбор и назначаване на служителите в службите за сигурност
 5. Набиране, подбор и назначаване на служителите в службите за сигурност
 6. Набиране, подбор и назначаване на служители в службите за обществен ред
 7. Набиране, подбор и назначаване на служители в службите за обществен ред
 8. Професионална кариeра на служителите от службите за сигурност - лекция
 9. Професионална кариeра на служителите от службите за обществен ред
 10. Професионално образование на специалисти за службите за сигурност и обществен ред
 11. Професионална подготовка на служителите от службите за сигурност и обществен ред
 12. Система за атестиране и оценяване на служители от службите за сигурност
 13. Система за атестиране и оценяване на служители от службите за обществен ред
 14. Системи за възнаграждение на служителите от службите за сигурност и обществен ред
 15. Държавно обществено осигуряване и обещетения на служителите от службите за сигурност и обществен ред

Литература по темите:

Основна литература

1. Арабаджийски, Н. Политики за подбор на служители в Министерството на вътрешните работи на Република България. Сборник научни доклади "МВР2030 - предизвикателства пред политиките за сигурност". С., 2018 г.

2. Арабаджийски, Н. Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България. Научен електронен архив на НБУ. С., 2012 г.

3. Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ, С., 2010г.

4. Арабаджийски, Н. Обучението на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред в условия на криза. Сб. Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване. Наука и икономика. Варна, 2009 г.

5. Арабаджийски, Н. Публично управление на държавната служба в МВР. Годишник на ЦПА-НБУ. Том ІІІ. 2008 г.

6. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство. С., 2007 г.

7. Арабаджийски Н., Организация и управление на обучението на докторанти в Академията на МВР. Сб. "Обучение на докторанти в Академията на МВР". С., 2003 г.

8. Арабаджийски Н., Организация и управление на полицейското обучение в Република България. Академия на МВР, С., 2002 г.

9. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. Академия на МВР, С., 2002 г.

10. Арабаджийски, Н. Служители в съвременната полицейска администрация на Република България. Сп. "Философски форум" бр.1-2/1999 г.

11. Арабаджийски, Н. Правен режим на полицейските служители в Република България, Сборник-студии "Полицейско право"/Марков, М., Иванов, Хр., Арабаджийски, Н./. Албатрос, С., 1999 г.

Допълнителна литератра

12. Арабаджийски, Н. Профессиональная реализация женщин в структурах полиции в Республике Болгария. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Работающая женщина: возможности профессиональной реализации vs дискриминационные практики (опыт постсоветского пространства)», 12-13 апреля 2018 года, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская федерация

13. Бачев, В., П. Георгиев, Физическата годност на служителите в МВР/състояние и управление/. С., 2000 г.

14. Гигов, Р. Възможности за оптимизиране на възнагжражденията на служителите от МВР. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том VI, С., 2011 г.

15. Гигов, Р. Оптимизиране на процедурата за назначаване на кандидати за държавна служба в полицейските структури на МВР. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том VII, С., 2012 г.

16. Йончев, Д. Актуални проблеми на образователната наука по въпросите на сигурността. С., 2002 г.

17. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие. С., 2002 г.

18. Николов, Н. Физическа и спортна подготовка на курсантите от Академията на МВР. Академия на МВР, С., 2005 г.

19. Пенков, К. Управление на човешките ресурси в полицията. Академия на МВР. С., 2008 г.

20. Сборник-доклади от научен семинар "Обучение на служители от МВР с висше образование през ХХІ век". ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2002 г.