ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част

Анотация:

Целите на курса са няколко:

Да се представят в методологична последователност основните познания в областта на жилищната проблематика. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно индивидуално обитаване и да се анализират тенденциите за развитието им.

Да се изяснят аспектите на морфологията при компактното индивидуално жилищно застрояване

в урбанизиращите се градски зони.

Да се анализира урбанистичният контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално

обитаване с приложение на типо-морфологичните анализи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване. Аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.


Предварителни изисквания:
• Познания по Основи на архитектурната теория,

• Основи на архитектурното проектиране,

• История на архитектурата и устройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. № на занятие Заглавие на темата 1 ТЕМА Б01 . ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЖИЛИЩЕТО И ЖИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ . РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩЕТО И ЖИЛИЩНАТА СРЕДА В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ 2 ТЕМА Б02 . ЖИЛИЩНА СРЕДА И ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ. СПЕЦИФИКА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ГРАДСКАТА ЖИЛИЩНА СРЕДА . СТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ НА ЖИЛИЩНА СРЕДА 3 ТЕМА Б03 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 4 ТЕМА Б04 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 5 ТЕМА Б05 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ -СВОБОДНО ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 1 - 1 1/2 ЕТАЖА 6 ТЕМА Б06 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ- СВОБОДНО ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 2 - 4 ЕТАЖА 7 ТЕМА Б07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 07.01. СВОБОДНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - С ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИЯ 8 ТЕМА Б07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 07.02. СВОБОДНО- ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ДВУФАМИЛНИ - ЧЕТИРИФАМИЛНИ 9 ТЕМА Б08 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 08.01. СДВОЕНО-ЗАСТРОЕНИ СГРАДИ - СЪС СИМЕТРИЧНА ПЛАНОВА СТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩАТА РАЗДЕЛИТЕЛНА СТРАНА 10 ТЕМА Б08 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 08.02. СДВОЕНО-ЗАСТРОЕНИ СГРАДИ - С АСИМЕТРИЧНА ПЛАНОВА СТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩАТА РАЗДЕЛИТЕЛНА СТРАНА 11 ТЕМА Б09 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ. РЕДОВО- ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 12 ТЕМА Б10 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 10.01. ВЕРИГООБРАЗНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 13 ТЕМА Б10 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 10.02. КИЛИМООБРАЗНО-ЗАСТРОЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 14 ТЕМА Б11 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ В УРБАНИЗИРАН КОНТЕКСТ 15 ТЕМА Б12 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ МЕЖДИННИТЕ ТИПОВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 100 %