MALM172 Развитие на умения за четене на специализирани текстове

Анотация:

Курсът цели да усъвършенства уменията на обучаемите да боравят с автентични специализирани текстове на английски език, а именно - уменията за разбиране при текстове, четене за специфична информация, извличане и наставяне на информация от контекст, стилистичен анализ на различните текстови видове. Курсът има за цел и да усъвършенства говорните умения на студентите на чуждия език чрез дискусиите по време на семинарите, както и да доразвие уменията им за съставяне на текст по конкретна тематика на чуждия език на база разглежданите в час текстове.

Курсът се състои от 30 академични часа, проведени под формата на работни семинари. Курсът предвижда и самостоятелна работа на студентите вкъщи с цел подготовка за семинарните занятия, както и за разработване на индивидуална задача.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• разнообразни видове стратегии за работа със специализирани автентични текстове

• разнообразни стилове на четене, което им дава възможност да подпомогнат обучаваните да формират свой собствен стил на четене

2) могат:

• да прилагат в преподавателската си работа умения за подбор и дидактизиране на специализирани автентични текстове на чужд език

• да разработват задачи и упражнения за четене включващи езиков и стилов анализ


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Грозданова и Йорданова 1988: Грозданова, Л. и Йорданова, Й. Тактики за четене на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

2. Йорданова и Грозданова 1989: Йорданова, Й. и Грозданова, Л. Видове хипотези при четенето на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

3. Симеонова 2000: Симеонова, Й. Преподавателят по чужд език с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. София, „Актив комерс”

4. Стефанова, П. 1999. Методика на ЧЕО. София: Парадигма

5. Стефанова 2007: Стефанова, П. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. София, CIELA

6. Стойчева 1999: Стойчева, Д. Проверка на умението за четене. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 6

7. Шопов, Т. 2005. Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

8. Шопов 2008: Шопов, Т. Съвременните езици: подходи, планове, процедури. Благоевград, Международно висше бизнес училище

9. Brown 1994: Brown, H. D. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey, Prentice Hall Regents

10. Grozdanova 1996: Grozdanova, L. ESP – Motivation and Authenticity. Сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”. София, НБУ, Институт за чуждестранни студенти, сп. „Чуждоезиково обучение”

11. Hutchinson and Waters 1987: Hutchinson, T. and Waters, A. English for Specific Purposes. A Learning-centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press

12. Nuttal, C. 1982. Teaching Reading skills in a foreign language. Oxford: Heinemann

13. Parrott 1993: Parrott, M. Tasks for Language Teachers. Cambridge, Cambridge University Press

14. Scott and Muhlhaus 1994: Scott, W. and Muhlhaus, S. Languages for Specific Purposes. Central Books Limited

• Допълнителна литература:

1. Фолмер Г. и Хоберг Г. 1993. Стратегии на ученето и на умствения труд, запаметяване – преработване – прилагане. София: Просвета

2. Dubin and Olshtain 1986: Dubin, F. and Olshtain, E. Course Design. Cambridge, Cambridge University Press

3. Nunan 1991: Nunan, D. Language Teaching Methodology. Hemel Hempstead, Prentice Hall International

4. Glendinning, E. H., Holmstrom B. 1992. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press

5. Grellet F. 1988. Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press

6. Milan, Deanne K. 1988. Improving Reading Skills. New York: Random House

7. Nunan 1991: Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge, Cambridge University Press

Средства за оценяване:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КУРСОВА РАБОТА