MALM171 Разработване на чуждоезикови курсове за специалисти. Анализ на нуждите

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: