MALM170 Методика на специализираното обучение по чужд език

Анотация:

Курсът е се състои от 30 академични часа. Той има за цел да запознае студентите с основни въпроси и постановки на методиката на специализираното чуждоезиково обучение, с нейния предмет и принципи. Студентите развиват умения за планиране, организиране и провеждане на ефективно специализирано обучение по чужд език.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са основните цели на специализираното обучение по чужд език

• какви са основни стратегии и техники на учене при специализираното обучение по чужд език

2) могат:

• да подберат и подготвят самостоятелно дидактически материали за специализирано обучение по чужд език

• да планират, организират и проведат ефективно специализирано обучение по чужд език


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Грозданова и Йорданова 1988: Грозданова, Л. и Йорданова, Й. Тактики за четене на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

2. Йорданова и Грозданова 1989: Йорданова, Й. и Грозданова, Л. Видове хипотези при четенето на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

3. Симеонова 2000: Симеонова, Й. Преподавателят по чужд език с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. София, „Актив комерс”

4. Стефанова 2007: Стефанова, П. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. София, CIELA

5. Стойчева 1999: Стойчева, Д. Проверка на умението за четене. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 6

6. Шопов 2008: Шопов, Т. Съвременните езици: подходи, планове, процедури. Благоевград, Международно висше бизнес училище

7. Brown 1994: Brown, H. D. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey, Prentice Hall Regents

8. Grozdanova 1996: Grozdanova, L. ESP – Motivation and Authenticity. Сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”. София, НБУ, Институт за чуждестранни студенти, сп. „Чуждоезиково обучение”

9. Hutchinson and Waters 1987: Hutchinson, T. and Waters, A. English for Specific Purposes. A Learning-centred Approach. Cambridge, Cambridge University Press

10. Parrott 1993: Parrott, M. Tasks for Language Teachers. Cambridge, Cambridge University Press

11. Scott and Muhlhaus 1994: Scott, W. and Muhlhaus, S. Languages for Specific Purposes. Central Books Limited

• допълнителна литература:

1. Dubin and Olshtain 1986: Dubin, F. and Olshtain, E. Course Design. Cambridge, Cambridge University Press

2. Nunan 1991: Nunan, D. Language Teaching Methodology. Hemel Hempstead, Prentice Hall International

3. Nunan 1991: Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge, Cambridge University Press

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ