MALM162 Работа с автентични текстове в обучението по чужд език на възрастни

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа. Формите на учебна натовареност са следните: работа с автентичен текст с най-обща социално-политическа и научна насоченост – 70%,работа с литературни текстове от съвременни автори –30%.Целите на учебната дисциприна се изразяват в доразвиване у студентите на умения за самостоятелно четене.Студентите се научават да правят подбор на подходящи за своите ученици текстове с оглед на тяхното ниво на езикова компетентност, възрастови особености и интереси. Студентите трябва да могат да разработват и предлагат съобразени с текста дейности и задачи за четене.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват умения за подбор и дидактизиране на автентични текстове на чужд език, за разработване на задачи и упражнения за четене включващи и езиков и стилов анализ.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат напреднало ниво на езикова компетентност и да са изучавали методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Симеонова, Й. 2000. Преподавателят по чужд език с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. София: Актив Комерс

2. Стефанова, П. 1999. Методика на ЧЕО. София: Парадигма

3. Стефанова, П. 2007. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. София: Сиела

4. Фолмер Г. и Хоберг Г. 1993. Стратегии на ученето и на умствения труд, запаметяване – преработване – прилагане. София: Просвета

5. Шопов, Т. 2005. Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

6. Glendinning, E. H., Holmstrom B. 1992. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press

7. Grellet F. 1988. Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press

8. Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching. London and New York: Longman

9. Milan, Deanne K. 1988. Improving Reading Skills. New York: Random House

10. Nuttal, C. 1982. Teaching Reading skills in a foreign language. Oxford: Heinemann

11. Rampillon, Ute 1998. Lernen leichter machen. DaF. Max Hueber Verlag: Ismaning

12. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

• 2 презентации

• 2 курсови работи