MALM161 Методика на обучението по чужд език на възрастни

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, разпределени в различни форми на учебна натовареност: семинари и дискусии върху

- специфични въпроси на методиката на ЧЕО на възрастни - 15 часа:

- работни семинари - 15 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми);

- самостоятелна работа.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

притежават необходимите знания и практически умения за планиране и провеждане на модерно и ефективно обучение по чужд език на възрастни

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методите за чуждоезиково обучение ;

• особеностите на чуждоезиковото обучение при възрастните обучавани.

2) могат:

• да анализират самостоятелно потребностите на обучаваните за конкретни условия на обучение;

• да преподават интегрирано чуждоезиковите знания в процеса на развиване на речевите умения;

• да контролират и управляват успешно учебния процес в група от възрастни обучавани;

• да комбинират и допълват учебни материали по чужд език за нуждите на чуждоезиковото обучение на възрастни;

• да анализират критично явленията от класната стая и да рефлектират върху натрупания опит;

• да правят информиран избор и да изграждат свои стил на работа, съобразен със спецификата на учебния контекст.


Предварителни изисквания:
Необходими са знания в областта на:

• методика на ЧЕО и АВИТО (успешно завършен курс MALM 100 Методика на развиване на езикови умения);

• съответния чужд език на ниво В2 (и по-високо) от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение – Особености и съвременни тенденции в чуждоезиковото обучение на възрастни (доц. Е. Савова)
 2. Съвременни тенденции в чуждоезиковото обучение на възрастни – използване на модерните ИКТ в учебния процес, работа по проекти, изграждане на стратегии за учене; използване на интерактивна дъска и др. (доц. Е. Савова)
 3. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 4. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 5. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 6. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 7. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 8. Презентации на студентите - презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните
 9. Методи на чуждоезиково обучение при възрастни – исторически преглед - поглед назад (граматико-преводен метод и директен метод) - доц. Св. Димитрова-Гюзелева
 10. Методи на чуждоезиково обучение при възрастни – практически аспекти и критичен анализ на видео демонстрации (аудиовизуален подход и комуникативен подход) - доц. Св. Димитрова-Гюзелева
 11. Методи на чуждоезиково обучение при възрастни – практически аспекти и критичен анализ на видео демонстрации (метод на съвета и сугестопедия) - доц. Св. Димитрова-Гюзелева
 12. Методи на чуждоезиково обучение при възрастни – практически аспекти и критичен анализ на видео демонстрации (“тихия” подход и метод на изцяло физическата реакция) - доц. Св. Димитрова-Гюзелева
 13. Съвременни тенденции в чуждоезиковото обучение на възрастни (развиване на стратегии за учене и автономност на обучаваните, междукултурен подход, метод базиран на многоезичието, кооперативен подход, дейностно-ориентиран подход, работа по проекти и др.) - доц. Св. Димитрова-Гюзелева
 14. Учебни симулации на студентите за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО и обща дискусия и рефлективен анализ
 15. Учебни симулации на студентите за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО и обща дискусия и рефлективен анализ

Литература по темите:

Български:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

• Димитрова, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Университетско издателство на НБУ

• Нойнер, Г. и Хунфелд, Х. (1996) Методи на обучението по немски като чужд език, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

• Стефанова, П. (1999). Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

• Стефанова, П. (2007). Чуждоезиковото обучение: учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

• Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

• Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

Английски:

1. Byram, M. (1997) Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters

2. Byram, M.; Nichols, A. and Stevens, D. (eds) (2001) Developing Intercultural Competence in Practice. Clevedon: Multilingual Matters

3. Gower, R and Walters, S. (1983). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

4. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

5. Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

6. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

7. Harmer, J. (1998). How to Teach English. London: Longman

8. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

9. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

10. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

11. Ur, P.(1996). A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Интернет източници:

http://www.themoderninstitute.eu/introduction-communicative-methodology-english.htm

Средства за оценяване:

• Презентация по един от методите - 50%

• Учебна симулация за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО - 50%

# Дата на провеждане на текущия контрол

• Презентация – 15-26 занятие

• Учебна симулация – 27-30 занятие;

# Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

• Презентацията предполага преглед на методическата литература по проблема и устно представяне на един от методите на ЧЕО при възрастните.

• Учебната симулация предполага въплътяване в ролята на учител на група от възрастни обучавани (останалите студенти от курса) и провеждане на част от учебно занятие (2-3 дейности / ~ 20-30 минути) за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО; следва групово обсъждане и критичен анализ на симулацията.