MALM160 Стратегии на преподаване и на учене в чуждоезиковото обучение на възрастни

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, разпределени в различни форми на учебна натовареност: семинари и дискусии върху

- Специфика на стратегиите на преподаване в ЧЕО на възрастни

- Специфика на стратегиите на учене на възрастни обучавани

- работни семинари - 15 часа ( изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми);

- самостоятелна работа ( студентите проучват литература по въпроса за стратегииге в ЧЕО на възрастни по зададена библиография).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят:

- спецификата на ЧЕО на възрастни.

- владеят съвременни стратегии на преподаване на ЧЕ на възрастни

Те могат:

- да анализират самостоятелно потребностите на обучаваните за конкретни условия на обучение.

- да комбинират и допълват учебни материали по чужд език за нуждите на чуждоезиковото обучение на възрастни.

- могат да планират и провеждат ефективно ЧЕО обучение отговарящо на специфичните потребности на възрастния обучаван


Предварителни изисквания:
Небходими са познания в областта на методиката и дидактиката на ЧЕО, на стратегии на преподаване и учене, на АВИТО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

- самостоятелна разработка по една от семинарните теми;

- конспекти на проучена литература.