MALM151 Технология на играта

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и е едносеместриален.

Цели да подготви студентите за нуждите на обучението по чужд език във всички форми на ранното чуждоезиково обучение.

Включва лекции, но също така работа по двойки и в малки групи, както и самостоятелна работа.

Основната цел на курса е да даде на студентите комплекс от теоретични знания и практически умения за използване на приказките и игрите в РЧЕО, да ги снабди с арсенал от подходящи стратегии и тактики.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Дешка Маргаритова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

• самостоятелно да планират учебни занятия по чужд език и умело да прилагат усвоените теоретични знания;

• да развиват интегрирано и междупредметно четирите основни езикови умения по чужд език на децата;

• да използват оптимално приказките и игрите залегнали в учебната система;

• самостоятелно да планират учебни занятия базирани на приказки и използващи игри;

• да използват разнообразни дейности свързани с или базирани на приказки и игри;

• да стимулират и мотивират обучаваните

• да се отнасят отговорно и творчески към обучението по чужд език в началното училище.


Предварителни изисквания:

Студентите следва да имат познания по дидактика и методика на ЧЕО;

• завършен курс по

Образователни теории

Дидактика

Методика на ЧЕО,

• достатъчно високо ниво на английски (С1)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Brewster, Ellis & Girard The Primary English Teacher’s Guide Penguin 1992

Philips, S. Young learners OUP 1993

Reilly & Ward Very young learners OUP 1997

Brewster, J., Ellis G and D. Gerard (2002) The Primary English Teacher's Guide, New edition, London, Penguin English

Ellis G. and J. Brewster (2000) Tell It Again! The New Storytelling Handbook for Primary Teachers, London, Penguin English

Wright, A. (1995) Storytelling with Children, Oxford, Oxford University Press

Wright, A. (1997) Creating Stories with Children, Oxford, Oxford University Press

Средства за оценяване:

30% - ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА СЕМЕСТЪРА

• УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИТЕ

• ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ

70% - ФИНАЛЕН ИЗПИТ В РАМКИТЕ НА СЕСИЯТА