MALM150 Методика на преподаване на чужд език в начална и предучилищна възраст

Анотация:

Курсът подготвя студентите да преподават чужд език във всички форми на ранното ЧЕО, дава им теоретични знания и развива практически умения.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
проф. Павлинка Стефанова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса имат теоретични знания в областта на методиката на учене и преподаване на чужд език на деца.

Те могат самостоятелно да планират учебни занятия по ЧЕ, умеят да използват оптимално учебната система и да прилагат и самостоятелно да изработват допълнителни учебни материали. Те могат да интегрират четирите речеви умения и да ги развиват интегрирано, прилагат разнообразни дейности, мотивират обучаваните, отнасят се отговорно и творчески към обучението по ЧЕ в началното училище.
Предварителни изисквания:
Завършени курсове по Образователни теории, Дидактика и Методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Участие в семинари

самостоятелно разлаботване на планове по теми от учебното съдържание