PHIB016 Философски диалози

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните философски проблеми, проследявайки аргументацията на значими философски автори в диалогична форма. Обсъждат се проблемите за природата на човешкото познание, безсмъртието на душата, съществуването на Бога, каузалността, човешкото съзнание, възприятието, свободата, моралните норми, научните парадигми. Разглеждането на тези проблеми в диалогична форма, на базата на реално проведени, както и задочни диалози между мислителите, позволява интерактивното въвеждане на студентите в съответната проблематика. Основната форма на анализ е чрез групово представяне на взаимно адресиращите се философски позиции и аргументи.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни философски проблеми и понятия, както и начините за защитаване на философски позиции във връзка с тях.

Основните принципи на философската аргументация и на изграждането на критика и контра-аргументация.

2) могат:

Да употребяват философски аргументи както по отношение на разглежданите в курса ключови философски понятия, така и в практически ситуации.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Диалогът като форма на философска аргументация
 2. Учението на Платон за безсмъртието
 3. Диалог за безсмъртието на душата
 4. Учението на Декарт за метода на философстване и за човешкото съзнание
 5. Диалог за съзнанието
 6. Диалог за метода
 7. Учението за природата на света
 8. Текущ контрол
 9. Птолемей и Коперник
 10. Диалог за възприятието
 11. Разум и универсум
 12. Диалог относно разума
 13. Доказателствата за съществуването на Бога.
 14. Дебат за съществуването на Бога
 15. За философските доказателства и опровержения

Литература по темите:

Гордер, Ю., Светът на Софи, София, 2005.

Еко, У., Името на розата, София, 1985.

Декарт, Р., Избрани философски произведения, София, 1978.

Платон, Диалози, Т.2., София, 1982.

Хюм, Д. За безсмъртието на душата. Във: Философски алтернативи, бр. 4/2011

Хюм, Д. Трактат за човешката природа, София, 1986.

Бъркли, Дж., Философски произведения, Т.1., София, 1992.

Улф, Р., За философията. София, 2004.

Лакатош, И. Доказателства и опровержения, София, 1983.

Анселм от Кентърбъри, Прослогион. София, 1995.

Дебат за съществуването на Бога. В: Християнство и култура, бр. 9/2011.

Тома от Аквино, Сума на теологията, Т.1., София, 2004.

Амедабар, А. Агора (видео).