PHIB012 Философия на религията

Анотация:

• Курсът цели да изложи ясно и последователно философската рефлексия и критика на религиозния опит.

• Занятията запознават с основните проблеми, които всяка религия поставя от философска гледна точка.

• Проследяват се най-важните направления в развитието на философията на религията от нейното възникване до наши дни

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• След завършване на курса студентите усвояват определен обем знания за спецификата, основните понятия, проблеми и направления на философията на религията.

• Запознават се с най-важните процеси и тенденции в развитието на философията на религията днес.

• Като акценти на курса са изведени философските питания: Защо Бог? Какъв Бог? Съществува ли Бог и техните възможни отговори.

2) могат:

• аргументирано да интерпретират основните проблеми на философията на религията

• да анализират религиозните феномени в светлината на философската рефлексия и критика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литератира:

Аристотел, Метафизика, кн. XII

Анселм, Прослогион, гл. 2-4.

Владимир Градев, Между абсолютното тайнство и нищото.

Владимир Градев, Прекъсването на пътя.

Рене Декарт, Метафизически размишления, 3 и 5 размишление.

Имануел Кант, Критика на чистия разум, кн. II, дял 2, гл. 3, секция 3-7 (с. 575-611).

Имануел Кант, Религията в границите на самия разум

Сьорен Киркегор, “Страх и трепет” в Избрани съчинения, т. 2.

Лешек Колаковски, Религията или ако няма Бог.

Мартини, Еко, В какво вярва този, който не вярва.

Фридрих Ницше, Веселата наука, параграфи: 125, 343, 344, 347.

Блез Паскал, Мисли.

Платон, Държавата, кн. VI.

Платон, Тимей в Диалози, т. IV.

Ричард Рорти, Джани Ватимо, Бъдещето на религията.

Тома от Аквино, Сума на теологията I, въпрос 2, раздел.

Лудвиг Фойербах, “Същност на религията” в Избрани съчинения, т. 2.

Зигмунд Фройд, Бъдещето на една илюзия

Хабермас, Ратцингер, Диалектика на секуларизацията

Хайдегер, “За хуманизма” и “Само един Бог може да ни спаси” в Същности

Хегел, Феноменология на духа, разделът за нещастното съзнание от IV глава и глава VII за религията.

Фридрих Шлайермахер, За религията: Втора реч: “За същността на религията” (с. 21-61).

Средства за оценяване:

реферат;

тест