PSYB313 Тестология - I част

Анотация:

Курсът е базов за студенти, чийто интерес е да се развият като професионални психолози и да могат самостоятелно да разработват, да участват в разработването или компетентно да прилагат разработени психологически инструменти за измерване. Той е необходим също и за професионалното израстване на други специалисти в областта на поведенческите науки, като социолози, педагози, експерти по организационна психология, медици и др.Основната цел на курса е студентите да развият комплекс от знания, умения и компетентности, в основата на които стоят отговорите на следните на следните въпроси:

Какво представлява един психологически инструмент за оценяване (тест, въпросник, скала)? През какви стъпки се преминава при създаването на нов инструмент или на адаптирането за български условия на инструмент, който е изработен при други културни условия? Какви грешки се допускат при конструиране на тестове? Как количествено се оценява, че резултатите от оценяването са надеждни, че тестът измерва прецизно дадена психологическа характеристика? Как се проверява дали един тест измерва именно характеристиката, за която е предназначен, а не друга характеристика? Как се определя скаловата структура на инструмента за измерване? Как се изграждат норми за оценка на индивидуалното изпълнение по определен тест? Как се комбинират тестовите оценки за постигане на комплексна оценка? Как да се подбере най-подходящият инструмент за целите на конкретната изследователска или практическа задача? Какви психометрични теории и модели лежат в основата на конструирането и използването на тестовете? Кои статистически методи се използват при тези процедури? Кой е подходящият софтуер, който може да бъде използван?

Освен предлагането на значителен обем от знания и умения, което е нещо задължително в тази област, курсът е насочен предимно към формирането на професионални умения за работа с тестове.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Джалев  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теоретичните модели, които се използват при конструиране на тестове

• понятийния апарат на тестовите теории

• етапите и процедурите за разработване на тестове

• видовете въпроси, които се използват в тестовете

• индексите и параметрите на въпросите

• основните характеристики на тестовете и подходите за тяхната оценка

2) могат:

• да различават видовете тестове в зависимост от тяхното предназначение

• да извършват анализ на параметрите на тестовите въпроси

• да извършват анализ на надеждността и валидността на тестовете

• да конструират тестове въз основа на определен теоретичен модел

• да интерпретират резултатите от оценяването чрез тестове

• да използват психометрични/ статистически програми в помощ на конструирането и анализа на резултатите от тестовете
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по математика от средното училище

• за основните описателни статистикиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност на психологическото измерване. Теоретични основи на разработването и използването на тестове. Зараждане и развитие на тестовия метод. Скали и скалиране. Равнище на измерване с психологически скали. Tипове тестове, основни свойства и статистики. Нагласи спрямо тестовете. Примери за популярни тестове.
 2. Конструиране на нов тест. Репрезентативно или прогностично измерване. Превод на целта в операционални термини. Основни етапи в разработването на нов тест. Формат на теста: характеристики на различните тестови формати.
 3. Конструиране на първоначалната (пилотна) форма на теста. Създаване на пул от айтеми. Алтернативи за приемане на отговора от изследваното лице. Разработване на експерименталната форма на теста. Пилотно тестиране. Изисквания към измерванията чрез тестове - надеждност, валидност, норми.
 4. Факторен анализ. Методи за определяне на факторната структура на теста. Многомерни статистически техники. Основни идеи и сфери на приложение. Видове факторен анализ – изследователски и потвърдителен, анализ на главни компоненти и на главни фактори. Проблемът за определяне на броя на факторите. Методи за въртене на факторните пространства. Факторни тегла и факторни балове.
 5. Тестови теории. Класическа тестова теория (CTT). Основни понятия и идеи в CTT. Основно уравнение, основни допускания и модели на CTT. Предимства и недостатъци на CTT.
 6. Класическата тестова теория като теория за надеждността. Подходи за оценка на надеждността. Индекси за надеждност (еквивалентност, стабилност, вътрешна консистентност). Фактори, повлияващи индексите за надеждност. Източници на грешки. Типове грешки. Стандартна грешка на измерване. Интерпретация на оценките за надеждност.
 7. Класическа тестова теория. Анализ на айтемите и на скалите/ теста. Статистики на алтернативните отговори. Статистики на айтемите – индекси на трудност и дискриминативна сила. Статистики на скалите/ теста.
 8. Тестови теории. Теория за отговор на тестов въпрос (IRT). Обща характеристика. Основни идеи и понятия в IRT. Латентни черти. Характеристична крива на айтема. Основни допускания и модели на IRT. Предимства и недостатъци на IRT.
 9. Теория за отговор на тестов въпрос. Анализ на айтемите и на скалите/ теста. Параметри на айтемите – трудност (позиция), дискриминативна сила (наклон) и налучкване (долна асимптота). Статистики на скалите/ теста.
 10. Валидност на резултатите от теста. Дефиниция на понятието за валидност. Връзка между надеждност и валидност. Основни видове валидност - съдържателна, критерийна и конструктна валидност. Съдържателна валидност: Дефиниция. Методи за оценка на съдържателната валидност.
 11. Валидност по отношение на критерий. Основни парадигми. Характеристики. Видове коефициенти на валидност. Използване на регресионното уравнение за прогнозиране на оценката по критерия. Разделяне на групи. Точност на решението. Фактори, повлияващи индексите за валидност. Интерпретация.
 12. Валидност по отношение на теоретичен конструкт. Номологични мрежи. Методи за събиране на информация за конструктната валидност. Примери за оценка на конструктната валидност на теста.
 13. Тестови балове и норми. Формиране и характеристики на нормативни групи. Локални норми. Примери. Методи за представяне на нормативни данни: Таблици. Профили. Примери.
 14. Начини на представяне на резултатите от теста. Типове оценки. Съдържателни скали. Процентили. Стандартни и нормализирани оценки. Скали за оценка на развитие. Отношение и коефициенти. Стандартизация на теста. Съдържание, провеждане и примери. Инструкции. Времеви ограничения. Примери.
 15. Избор на подходящи тестове. Общи съображения. Цел. Групи за тестиране. Практически съображения. Външна валидност. Основни характеристики при оценката на един тест. Стандарти на АРА.

Литература по темите:

Основна:

1. Анастази, А., Урбина, С. (2001). Психологическое тестирование. Санкт-Петербург: Питер.

2. Калинов, К. (2013). Статистически методи в поведенческите и социалните науки. С., Нов български университет.

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: Ч 311/ К 166)

3. Каплан, Р. М., Сакъзо, Д. П. (2013). Психологическо тестиране. Принципи, приложения и проблеми (7-мо изд.). София: Изток-Запад.

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: 159.9/ К266)

4. Amarnani, R. (2009). Two Theories, One Theta: A Gentle Introduction to Item Response Theory as an Alternative to Classical Test Theory. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 3, 104-109

5. Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2005). Psychological testing and assessment (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: Ч159.9/ С68)

6. Cohen, R., & Swerdlik, M. E. (2018). Psychological testing and assessment: an introduction to tests and measurement (9th ed.). New York, N.Y.: McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0078035302.

7. Crocker, L., Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

8. Hambleton, R. K., Swaminathan, & H., Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item response theory. Newbury Park, Ca.: Sage Publications.

9. Hu, Z., Lin, L., Wang, Y. & Li, J. (2021). The integration of Classical testing theory and Item response theory. Psychology, 12(9), 1397-1409. doi: 10.4236/psych.2021.129088.

10. Irwing, P., Booth, T., & Hughes, D. J. (2018). The Wiley handbook of psychometric testing: A multidisciplinary reference on survey, scale and test development. Hobiken, N. J.: John Wiley & Sons. Print ISBN:9781118489833; Online ISBN:9781118489772.

11. Kline, P. (1998). The new psychometrics: Science, psychology and measurement. London and New York: Routledge.

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: Ч159.9/ K56)

12. Kline, T. J. B. (2005). Psychological testing: A practical approach to design and evaluation (Chapter 5). Thousand oaks, Ca.: SAGE Publications.

13. Magno, C. (2009). Demonstrating the difference between classical test theory and item response theory using derived test data. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 1(1), 1–11.

14. Raykov, T., & Marcoulides, G. (2016). On the relationship between Classical test theory and Item response theory: From one to the other and back. Educational and Psychological Measurement, 76(2), 325–338. doi: 10.1177/0013164415576958

15. Rust, J., Golombok, S. (2009). Modern psychometrics: the science of psychological assessment (3rd ed.). N. Y.: Routledge,

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: Ч159.9/ R95)

Допълнителна:

16. Герганов, Е. (1976). Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език. С., Народна просвета.

17. Гласс, Дж, Стэнли, Дж. (1976). Статистические методы в педагогике и психологии. Москва: Прогресс.

18. Маджаров, И., Щетински, Д. (1991). Компютъризирани и инструментални средства и системи в професионалното ориентиране. Образование и професия, бр. 4-5.

19. Паспаланов, Ив., Щетински, Д. (1989). Конструиране и валидизиране на българска скала за потребност от постижение. Годишник на СУ „Климент Охридски”. С.: СУ „Климент Охридски”.

20. Стивенс, С. С. (1960). Математика, измерение и психофизика. В: С. С. Стивенс (ред.) Экспериментальная психология. Москва: Издательство иностранной литературы, стр.19-89.

(каталожен номер в библиотеката на НБУ: Ч 159.9/ Е454)

21. Стоименова, Е. (2000). Измерителни качества на тестовете. С., НБУ

22. Суппес, П., Зинес, Дж. (1967) Основы теории измерений. В: Психологические измерения, стр. 9-110. Под ред. Л. Д. Мешалкина. Москва: Мир.

23. Щетински, Д., Паспаланов, Ив. (1989). Методическо пособие за работа с българската форма на Въпросник за оценка на тревожността на Ч. Спилбърг (STAI, Форма Y). С.: БАН – ИП.

24. Aiken, L. R. (1988). Psychological Testing and Assessment. Massachusetts: Allyn & Bacon.

25. Baker, F. B. (2001). The basics of Item response theory. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2nd ed.

26. DeVellis, R. F. (2003). Scale development: theory and applications. Applied Social Research Methods Series, Vol. 26 (2-nd ed.). Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications.

27. Downing, S. M., Haladyna, T. M. (eds.) (2006). Handbook of test development. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

28. Embretson, S. E., Hershberger, S. L. (eds.) (1999). The new rules of measurement: What every educator and psychologist should know. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

29. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

30. Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 3, 272-299.

31. Harman, H. H. (1976). Modern factor analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

32.Kline, T. J. (2005). Psychological testing: a practical approach to design and evaluation. Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications.

33. Lord, F. M. (1980). Applications of Item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

34. Lord, F. M., Novick, M. R. (1974). Statistical theories of mental test scores. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

35. Rasch, G. (1960). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen: Danish Institute for Educational Research.

36. Spearman, C. (1904). “General intelligence”, objectively determined and measured. American Journal of Psychology, 15(2), 201-293.

37. Torgerson, W. S. (1958). Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Sons.

38. Weiner, I. B., Freedheim, D. K., Schinka, J. A., & Velicer, W. F. (2003). Handbook of Psychology: Research methods in psychology. NJ: John Wiley & Sons.

Средства за оценяване:

Тест = 50% от оценката

Критичен анализ = 50% от оценката

Студентите, които са изкарали успешно двете текущи оценявания, могат да се освободят от изпит по време на сесията и да получат крайна оценка на базата на двете текущи оценки.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от текущите оценявания, се явяват на изпит по време на сесията.