PSYB015 Развитие на психичните процеси

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните промени, стабилността и развитието на психичните процеси през целия цикъл на живота, да представи контекста и факторите, които влияят върху тези промени и да научи студентите на основни изследоватески методи и психологически инструменти, които се използват в контекста на различните възрасти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще познават промените, които настъпват в психичните процеси през различните възрасти;

• Ще знаят изследователските методи, съответни за дадена възраст.

2) могат:

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с развитието на психичните процеси;

• Ще могат да осмислят критично ситуации от развитието;

• Ще имат първоначални умения за провеждането на психологически експерименти и използване на психологически въпросници в контекста на различни възрасти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават основните теории за развитие;

• да познават основните психични процеси.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни теоретични дебати в теориите за развитието.
 2. Теорията на Пиаже за когнитивното развитие. Основни характеристики на структурализма.
 3. Съвременен поглед върху теорията на Пиаже
 4. Психодинамична теория за развитието – Зигмунд Фройд.
 5. Психосоциална теория за развитието на Ерик Ериксън.
 6. Информационен подход в развитието
 7. Теория за социалното учене
 8. Теорията на Виготски и контекстуализъм.
 9. Съвременен поглед върху теорията на Виготски.
 10. Пренатално развитие и развитие в кърмаческа възраст.
 11. Развитие на вниманието и ХАДВ
 12. Полови роли и стереотипи.
 13. Представяне на изследвания.
 14. Представяне на изследвания.
 15. Тест

Литература по темите:

1. Miller, P. (2011). Theories of Developmental Psychology. W.H. Freeman and Company, NY.

2. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

3. Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

4. Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

5. Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

6. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

7. Papalia, D., Sterns, H., Feldman, R., Camp, C. (2002). Adult development and aging. Boston: McGraw-Hill.

8. Cowan, N. (1997). The development of memory in childhood. Hove: Psychology Press.

9. Newman, B. & Newman, P. (1991). Development through life: a psychosocial approach. Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.

10. Mitchel, P. & Ziegler, F. (2007). Fundamentals of development: the psychology of childhood. New York: Psychology Press.

Средства за оценяване:

Тест 60%

Изследване на дете 40%